Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหัศจรรย์พนมรุ้ง
2 เม.ย. 55 - 7 เม.ย. 55

งานมหัศจรรย์พนมรุ้ง
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 2 - 7 เมษายน 2555


จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์


นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริยะในการสร้างปราสาทหิน โดยอาศัยพื้นฐานตามความเป็นไปที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์ พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงจากระดับน้ำทะเล 1,320 ฟุต ศาสนสถานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล บริเวณปราสาทคือเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ มองลงไปแผ่นดินเบื้องล่างคือโลกมนุษย์ และบริเวณทะเลเมืองต่ำกับหนองบัวราย เปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งเป็นโลกบาดาล นอกจากนั้นถ้ามองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเทือกเขาพนมดงรักเปรียบเสมือนกำแพงแก้ว ซึ่งอยู่สุดขอบของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงมี ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม “สุริยาสาดส่อง 15 ช่องประตู” โดยสามารถชมพระอาทิตย์ตก ในวันที่ 5-6-7 มีนาคม 2555 เวลา 17.17 น. และชมพระอาทิตย์ขึ้น ในวันที่ 2-3-4 เมษายน 2555 เวลา 06.03 น.


จังหวัดบุรีรัมย์จึงกำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” และ “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง” ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 7 เมษายน 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง (เช้าวันที่ 2และ6 เมษายน 2555) การบูชาขอพรพระศิวะที่บริเวณบัว 8 กลีบ ชมขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ รับประทานอาหารแบบพื้นบ้าน “โฮปบายดินเนอร์” และชมการแสดงแสง สี เสียง (วันที่ 6-7 เมษายน 2555) การประกวดวาดภาพ การแสดงศิลปะพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ การจำหน่ายสินค้า OTOP

กลับขึ้นด้านบน