Facebook Twitter
gPlus 
-

เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา
7 มี.ค. 55 - 7 มี.ค. 55

เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา
ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา จ.พะเยา
วันที่ 7 มีนาคม 2555


การตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณท่าเรือหน้าวัดติโลกอารามในตอนเช้า การสาธิตจำหน่ายผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีเวียนเทียนกลางน้ำ เวลา 17.30 น. สถานที่จัดงาน : ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา จ.พะเยา


** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **กลับขึ้นด้านบน