Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลตรุษจีนกรุงเทพมหานคร
21 ม.ค. 55 - 22 ม.ค. 55

เทศกาลตรุษจีนกรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 - 22 มกราคม 2555


กิจกรรม
๐ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
๐ พิธีกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน ปี 2555 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในวันที่ 22 มกราคม 2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. +66 2250 5500 ต่อ 3467 - 8
กลับขึ้นด้านบน