Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด
2 ต.ค. 54 - 20 ต.ค. 54

งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด
ณ ในเขตเทศบาลเมืองแม่อ่องสอน
วันที่ 2 - 20 ตุลาคม 2554


กิจกรรม:
เดือน สิบเอ็ดตรงกับเดือนตุลาคมของทุกปี ภาษาปุ่งนา (ปุโรหิต) เรียกว่า "ตู่หย่าสี่" ภาษาพม่าเรียกว่า "สะตางก" ยอดเป็นเดือนที่พุทธบริษัทชาวไตพากันถวายจองเข่าต่างส่างปุ๊ด (จองพารา = ซุ้มรับเสด็จ) จุดธูปเทียนถวายภัตตาหาร ขนม นมเนย ผลไม้ ในฤดูกล ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นประเพรีที่ยิ่งใหญ่ มีความเชื่อกันว่า หากได้จัดทำจองพารา เพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ไปจนครบ 7 วัน ครอบครัวจะมีความร่มเย็นเป็นสุข ได้รับผลบุญกุศล และส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร่วมประเพรีออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ ชมขบวนแห่จองพารา(ปราสาทจำลอง) ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
เทศบาลนครแม่ฮ่องสอน โทร 0 5361 2016  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน  โทร. 0 5362 9823

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง 
**
กลับขึ้นด้านบน