Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี
15 ก.ค. 54 - 17 ก.ค. 54

งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และบริเวณเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2554จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน
"ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ประจำปี 2554"

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน "ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี ประจำปี 2554" ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2554 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และบริเวณเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิเช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละอำเภอทั้ง 10 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำเสนอผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา  เพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน  อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป   และถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่มีความแปลกใหม่ของจังหวัดในภาคกลาง  ตลอดจนส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองที่นิยมในการเดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

โดยเริ่มงานในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ชมรถต้นเทียนพรรษา 10 อำเภอ และพิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ขบวนเริ่มต้น ณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ชมขบวนรถแห่เทียนพรรษาทั้ง 10 อำเภอ  ภายในขบวน ประกอบด้วย การแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำ ขบวนกลองยาว  แตรวง  และวงดุริยางค์จากโรงเรียนต่างๆ  เป็นริ้วขบวนที่สวยงาม อันวิจิตรตระการตาที่ยิ่งใหญ่ของเมืองสุพรรณบุรี และในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2554 มีการจัดโชว์รถเทียนพรรษาทั้ง 10 อำเภอ ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร


กลับขึ้นด้านบน