Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร
9 เม.ย. 54 - 17 เม.ย. 54

เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร
ณ สวนนาคราภิรมย์
วันที่ 9 - 17 เมษายน 2554จำลองสงกรานต์ ๔ ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้)
กิจกรรมสรงน้ำพระ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม ณ สวนนาคราภิรมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. (พิธีเปิดงานในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔)
กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัดประจำรัชกาลและพระอารามหลวง
๑. วัดพระพระศรีรัตนศาสดาราม
๒. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๓. วัดอรุณราชวราราม
๔. วัดกัลยาณมิตร
๕. วัดระฆังโฆสิตาราม
๖. วัดสุทัศเทพวราราม
๗. วัดบวรนิเวศวิหาร
๘. วัดสระเกศ
๙. วัดชนะสงคราม
๑๐. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
๑๑. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
๑๒. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๓. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมงานขอรับ Passport เพื่อประทับตราครบทุกวัด สามารถขอรับของที่ระลึกได้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) บริเวณด้านหน้าวิหารพระนอน
กิจกรรมสงกรานต์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ (ชุมชนบางลำพู ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ สวนสันติชัยปราการวิสุทธิ์กษัตริย์)กลับขึ้นด้านบน