Facebook Twitter
gPlus 
-

วันนักประดิษฐ์ 2554
2 ก.พ. 54 - 5 ก.พ. 54

วันนักประดิษฐ์ 2554
อาคาร 9 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2554งานแสดงพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านงานประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก พร้อมแสดงผลงานการประดิษฐ์จากกลุ่มนักวิชาการและวันนักประดิษฐ์สากล (International Inventor's Day) ที่ประเทศไทย


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราช "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์มาแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทให้มีความคิดกว้างไกลสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนการรวมพลังนักประดิษฐ์ของประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม

๔. เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์ เยาวชนและประชาชนทั่วไปในอันที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน เพื่อจะได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น

๕. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ที่มีความสามารถ และนำผลงานของนักประดิษฐ์ออกเผยแพร่ใช้งานได้จริง


กิจกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๔
๑. การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สยามินทราธิราช "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รูปภาพ โปสเตอร์ การฉายวีดีโอ การแสดงสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลผลงานประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๓๖จากสภาวิจัยแห่งชาติ
๒. การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง "ทฤษฎีใหม่" "ฝนหลวง" "น้ำมันปาล์ม"ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓. การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง "ศิลปาชีพ" ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
๔. การจัดนิทรรศการผลงาน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๕ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๓๓ เรื่อง "การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส" และเรื่อง "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก"
๕. จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี ๒๕๕๓ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๖. การจัดนิทรรศการนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓
๗. การจัดนิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๔
๘. การจัดนิทรรศการผลงานจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิค)มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและเอกชน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นต้น
๙. การจัดนิทรรศการผลงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ประชาชน และสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมการประดิษฐ์ไทย สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
๑๐. การจัดแสดงนิทรรศการด้านการประดิษฐ์ และประวัติบุคคลสำคัญด้านการประดิษฐ์ระดับโลก
๑๑. การจัดนิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากต่างประเทศ จำนวน ๑๐ ผลงาน
๑๒. โครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ซึ่งจัดประกวดโดย วช. จำนวน ๑๘๐ ผลงาน มีการจัดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ทั้ง ๔ ภาค เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
๑๔. การฝึกอบรมผลงานประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ จากผู้ประดิษฐ์ที่มาร่วมนิทรรศการ และการอบรมวิชาชีพระยะสั้น
๑๕. การมอบถ้วยรางวัลสำหรับผลงานที่นำมาแสดงในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้ความสำคัญแก่เจ้าของผลงานที่นำมาแสดงในงาน
๑๖. การให้บริการขาเทียมแจกแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงมา ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๗. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยตรงจากนักประดิษฐ์จำนวนมาก ในราคาย่อมเยา
๑๘. รับชมกิจกรรมและการแสดงบนเวที อาทิ เล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัล (สำหรับเด็กนักเรียน ประชาชนและผู้สนใจ) เป็นต้น

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 02-579-2284, 02-561-2445 ต่อ 516, 530, 539 เว็บไซต : www.nrct.net โทร. 02-158-1144


กลับขึ้นด้านบน