Facebook Twitter
gPlus 
-

'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

|พุทธคยา พุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ เป็นสถานที่แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 'วัดมหาโพธิ' ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร ในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2545

พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ภายในประดิษฐาน พระพุทธเมตตา พระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทำลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะปาละ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก และล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณนี้แล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยคือ วัดไทยพุทธคยา

ในสมัยพุทธกาล พุทธคยา อยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่าอุรุเวลา ในแคว้นมคธ เป็นสถานที่ร่มรื่น การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวก เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต สภาพของพุทธคยาในสมัยพุทธกาลอาจจะพิจารณาได้จากพุทธพจน์ในพระไตรปิฏก ที่ได้ตรัสกับโพธิราชกุมาร ในโพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงพรรณาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไว้ว่า
    
ราชกุมาร! เรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกผู้รามบุตรแล้ว แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศล ค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า, เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคธรัฐ จนบรรลุถึงตำบล อุรุเวลาเสนานิคม พักแรมอยู่ ณ ตำบลนั้น. ณ ที่นั้น เราได้พบภาคพื้นรมณียสถาน มีชัฏป่าเยือกเย็น แม่น้ำใสเย็นจืดสนิท มีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจ มีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบ. ราชกุมาร! เราได้เห็นแล้ว เกิดความรู้สึกว่า "ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมย์จริง ชัฏป่าเย็นเยือก แม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิท มีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจ ทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบ, ที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียร" ดังนี้. ราชกุมาร! เรานั่งพักอยู่ ณ ตำบลนั้นเอง ด้วยคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียร ดังนี้. — 'สยามรฏฺฐเตปิฏกํ ปาลี. โพธิราชกุมารสุตฺตํ ราชวคฺค ม. ม. ๑๓/๔๔๘/๔๙๑'

เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ และเกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ณ โพธิมณฑลแห่งนี้ภายในเวลา 7 สัปดาห์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของตปุสสะ และภัลลิกะ 2 พ่อค้า ที่เดินทางผ่านมาเห็นพระพุทธองค์มีพระวรกายผ่องใส จึงเข้ามาถวายข้าวสัตตุผลและสัตตุก้อน แล้วแสดงตนเป็นทวิวาจกอุบาสก ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะคู่แรกของโลก และพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระเกศาแก่พ่อค้าทั้งคู่เป็นที่ระลึกในพุทธานุสสติด้วย

พุทธคยาในสมัยพุทธกาล หลังจากการตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธองค์แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด มีกล่าวถึงในอรรถกถาแต่เมื่อคราวพระอานนท์ ได้มา ณ พุทธคยา เพื่อนำเมล็ดพันธ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้กลับไปปลูก ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ตามความต้องการของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งปรารถนาให้มีสิ่งเตือนใจเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่อื่น ต่อมาต้นโพธิ์ต้นที่อยู่ ณ วัดพระเชตวันจึงได้ชื่อว่าอานันทโพธิ์ และยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน 'พุทธคยา' เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวพุทธจากทั่วโลกไปเยี่ยมเยือนกันเป็นจำนวนมาก โดยรอบบริเวณจะมีผู้ที่มานั่งสมาธิ สวดมนต์ รวมถึงกางเต้นท์ค้างคืนเพื่อแสวงบุญ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

สถานที่แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

SHAREความคิดเห็น
แจกใบโพธิ์พุทธคยาจากอินเดีย 9,999 ใบ เนื่องในวันวิสาขบูชา

แจกใบโพธิ์พุทธคยาจากอินเดีย 9,999 ใบ เนื่องในวันวิสาขบูชา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายพระพุทธศาสนา เปิดศูนย์จริยศึกษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริม...

SHAREความคิดเห็น
สร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ 85 รูป สวดมหาสันติงหลวง และสาธยายพระไตรปิฎก เทิดพระเกียรต...

SHAREความคิดเห็น
'ลุมพินีวัน' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

'ลุมพินีวัน' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

SHAREความคิดเห็น
วัดพุทธปทีปกรุงลอนดอน หนึ่งในงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9

วัดพุทธปทีปกรุงลอนดอน หนึ่งในงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9

วัดพุทธปทีปกรุงลอนดอน หนึ่งในงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9วัดพุทธปทีปในกรุงลอน...

SHAREความคิดเห็น
พระสงฆ์ทั่วเอเชียผนึกกำลังเชื่อมเครือข่ายพุทธศาสนาและด้านมนุษยธรรม

พระสงฆ์ทั่วเอเชียผนึกกำลังเชื่อมเครือข่ายพุทธศาสนาและด้านมนุษยธรรม

พระสงฆ์ทั่วเอเชียแสดงคำมั่นในการผนึกกำลังพุทธศาสนา สู่การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ร่วมกับองค์กรมนุษยธร...

SHAREความคิดเห็น
สวยเก่งครบสูตร รถเมล์ - คะนึงนิจ เข้ารับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา

สวยเก่งครบสูตร รถเมล์ - คะนึงนิจ เข้ารับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา

สวยเก่งครบสูตร รถเมล์ - คะนึงนิจ เข้ารับรางวัลประกาศเกียติคุณทูตพระพุทธศาสนารถเมล์ - คะนึงนิจ จักรสม...

SHAREความคิดเห็น
๑๐ ความจริงสุดลึกซื้งของคำสอนในพุทธศาสนา

๑๐ ความจริงสุดลึกซื้งของคำสอนในพุทธศาสนา

คำสอนในพุทธศาสนาที่นับวัน แม้แต่นักควอนตัมฟิสิกซ์จะค้นพบข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันความเป็นจริ...

SHAREความคิดเห็น
คัมภีร์พุทธศาสนาแกะสลักในถ้ำ ที่กำลังจะเลือนหาย

คัมภีร์พุทธศาสนาแกะสลักในถ้ำ ที่กำลังจะเลือนหาย

คัมภีร์พุทธศาสนาแกะสลักในถ้ำ ที่กำลังจะเลือนหายที่เห็นนี้คือ "ถ้ำหินอานเย่ว์ (安岳...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน