Facebook Twitter
gPlus 
-

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ

|กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 เปิดสถานีกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวม 34สถานี มากกว่า 100 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 7-9มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
​​
​ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า การจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ว่า หนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ และเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมฐานนวัตกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปบูรณาการกับความรู้ด้านอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย

“งานถนนสายวิทยาศาสตร์” จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการจัดงาน กิจกรรมนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและพระรามที่ 6 ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่จะช่วยฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ และฝึกฝนทักษะผ่านการทดลองจริงในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่  โดยปีนี้มีมากกว่า 100 กิจกรรม ใน 34 สถานี มามอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กลับขึ้นด้านบน