Facebook Twitter
gPlus 
-

เมตตาเป็นเหตุ กรุณาเป็นผล : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

|

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ธรรมะคำสอน " เมตตาเป็นเหตุ กรุณาเป็นผล "
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

“โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก”

พระพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ให้ความรู้สึกชัดเจนว่า เมตตายิ่งใหญ่นัก แม้เมตตาไม่ยิ่งใหญ่จะเป็นเครื่องค้ำจุนโลกได้อย่างไรเล่า เพราะโลกนั้นมิใช่เล็ก มิใช่ยิ่งใหญ่ธรรมดา แต่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษที่เดียว ดังนั้นสิ่งที่ค้ำจุนโลกได้จึงต้องมีความยิ่งใหญ่เป็นพิเศษมิได้น้อยกว่า ความยิ่งใหญ่ของโลก และสิ่งนั้นคือเมตตา เมตตาจึงยิ่งใหญ่ที่สุด สำคัญที่สุด ควรเป็นที่ได้รับความเทิดทูนถนอมรักษาเหนือสิ่งอื่นใดทั้งนั้น

โลกคือทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งมนุษย์ ทั้งสัตว์ ทั้งบุคคล ทั้งสิ่งของ ทั้งตัวเรา ทั้งตัวเขา กล่าวได้ว่าอะไรทั้งนั้นที่มีอยู่ เห็นได้อยู่ ล้วนเป็นโลก ตัวเขาก็คือโลก ตัวเราก็คือโลก ทั้งหมดทั้งสิ้นคือโลก ควรจะอัศจรรย์นักที่สิ่งเหล่านี้ทรงตัวอยู่ได้ ไม่สูญสลายไป ก็เพราะมีเครื่องค้ำจุน ที่คิดเพียงผิวเผินแล้วเป็นสิ่งเล็กน้อยนักคือความเมตตา

เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก เมตตาใหญ่ยิ่งนักจริงๆ สำคัญนักจริงๆ เมตตาคือความปรารถนาดีปรารถนาให้เป็นสุข คำที่คู่กับเมตตาคือกรุณา กรุณาที่เป็นความลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความพ้นจากทุกข์ ได้เป็นสุข พูดไปแล้วเมตตากับกรุณาแยกกันไม่ได้ เหมือนเป็นคำเดียวกัน เพียงแต่ว่าเมตตาเป็นเหตุและกรุณาเป็นผล เมื่อมีเหตุต้องมีผล เป็นธรรมดาเสมอไป เช่นที่พูดกันเสมอว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ดังที่ปรากฏเป็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา
ที่มา https://www.facebook.com/pages/พุทธธรรมนำใจ/222085381235218

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ "พรหมลูกฟัก" โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯท่านว่า พรหมลูกฟักเทวดานั้น มีจำนวนมากมาย ล่องลอยอยู่ใ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งที่ด

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งที่ด

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรม เพื่อความสวัสดี เรื่อง ต...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง พุทธวิธีแก้ความหวาดกลัว

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง พุทธวิธีแก้ความหวาดกลัว

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรม เพื่อความสวัสดี เรื่องพุท...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องจงเอาชนะ ความรู้สึกแข่งดี

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องจงเอาชนะ ความรู้สึกแข่งดี

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรม เพื่อความสวัสดี เรื่องจงเอ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องเห็นเขาได้ดี ทนอยู่ไม่ได้

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องเห็นเขาได้ดี ทนอยู่ไม่ได้

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรมเพื่อความสวัสดี เรื่อง เห็...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องความผูกโกรธดั่งไฟสุมขอน

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องความผูกโกรธดั่งไฟสุมขอน

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรมเพื่อความสวัสดี เรื่อง ควา...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องพึงหลีกเลี่ยงกรรมชั่ว

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องพึงหลีกเลี่ยงกรรมชั่ว

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรมเพื่อความสวัสดี เรื่อง พึง...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรมเพื่อความสวัสดี เรื่อง ควร...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลก

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลก

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรมเพื่อความสวัสดี ศีลเท่าน...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน