Facebook Twitter
gPlus 
-

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ

|สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙

๑ มี.ค.๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  

โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือศิลปินแห่งชาติ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกศิลปินแห่งชาติเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามลำดับดังนี้
 
๑. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่
  ๑.๑ นางคำสอน สระทอง  (ประณีตศิลป์ - ทอผ้า)  
  ๑.๒ นายเดโช บูรณบรรพต  (ภาพถ่าย)
  ๑.๓ นางลาวัณย์ อุปอินทร์  (จิตรกรรม )
  ๑.๔ รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช  (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี)                

๒. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่
  ๒.๑ นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ  
  ๒.๒ นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
  ๒.๓ นายธัญญา สังขพันธานนท์
  ๒.๔ ศาสตราจารย์พิเศษ เรืองอุไร กุศลาสัย

๓. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๔ คน ได้แก่
  ๓.๑ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี  (ดนตรีไทยสากล)
  ๓.๒ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์  (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน)
  ๓.๓ นายสมบัติ เมทะนี  (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
  ๓.๔ นายหะมะ แบลือแบ  (การแสดงพื้นบ้าน – ดีเกร์ฮูลู)

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้ง ๑๒ คน คณะผู้เข้าเฝ้าฯ และมีพระราชปฏิสันถารกับศิลปินแห่งชาติรวมทั้งคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล

อนึ่ง นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๕๙ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๘ คน เสียชีวิตไปแล้ว ๑๒๑ คน  มีชีวิตอยู่ ๑๕๗ คน

ศิลปินแห่งชาตินอกจากจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแล้ว ยังจะได้รับสวัสดิการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แก่ เงินค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น                 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงประวัติผลงาน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน และงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนิทรรศการจะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศั...

SHAREความคิดเห็น
มาลีฮวนน่า เยียวยาชาวใต้ 3 ศิลปินแห่งชาติ อาชาย พ่อไพจน์ อ.ธนิสร์

มาลีฮวนน่า เยียวยาชาวใต้ 3 ศิลปินแห่งชาติ อาชาย พ่อไพจน์ อ.ธนิสร์

มาลีฮวนน่า เยียวยาชาวใต้ 3 ศิลปินแห่งชาติ อาชาย, พ่อไพจน์, อ.ธนิสร์ เมื่อค่ำวันที่ 10 ก.พ. ผ่านมา ที...

SHAREความคิดเห็น
'อ.ถวัลย์ ดัชนี' ศิลปินแห่งชาติเจ้าของฉายา 'จักรพรรดิบนผืนผ้าใบ'

'อ.ถวัลย์ ดัชนี' ศิลปินแห่งชาติเจ้าของฉายา 'จักรพรรดิบนผืนผ้าใบ'

อ.ถวัลย์ ดัชนี จิตรกร ช่างเขียนรูป แห่งดอยสูงเชียงราย ผู้ได้รับฉายาว่า "จักรพรรดิแห่งผืนผ้าใบ"

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน