Facebook Twitter
gPlus 
-

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

|
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง บัดนี้ มีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม "อัมพร ประสัตถพงศ์" ป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองงานพระธรรมทูต

เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อนายนับ ประสัตถพงศ์ โยมมารดาชื่อนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ 4 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพ.ศ. 2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

สามเณรอัมพร ประสัตถพงศ์ เคยไปอยู่จำพรรษาที่วัดตรีญาติ ต.พงสวาย เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2483 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี จากนั้น พ.ศ. 2484 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโทและ พ.ศ. 2486 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค เมื่อพ.ศ. 2488 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

เมื่อ พ.ศ. 2490 ได้ย้ายมาอยู่จำพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี นำมาฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สกลมหาสังฆปริณายก

ภายหลังอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2491 ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ จน พ.ศ. 2491 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค และ พ.ศ. ๒๔๙๓ สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค

ต่อมา เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 จบศาสนศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2500 และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu University) ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2512 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ปี พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ
ปัจจุบัน พ.ศ. 2560 เจ้าประคุณสมเด็จมีอายุ 89 ปี 68 พรรษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯคณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ...

SHAREความคิดเห็น
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม "อัมพร ประสัตถพงศ์ ป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

SHAREความคิดเห็น
ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรม เพื่อความสวัสดี พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมเพื่อคว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "ขันติ ตัดรากแห่งมารได้" ...

SHAREความคิดเห็น
ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พระเกศาและพระโลหิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กลายเป็นพระธาตุ หลังสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

พระพุทธศาสนานั้นก็มิได้ปรกกฎเป็นรูปร่างตัวตนให้รู้กันเห็นกัน แต่ย่อมเชื่อกันตลอดมาว่าพระพุทธศาสนามีอยู่จริงตราบเท่าทุกวันนี้

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

ความรักของสมเด็จพระพุทธองค์ สูงส่งบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษไม่ให้ภัย แก่ชีวิตจิตใจใดทั้งนั้น

SHAREความคิดเห็น
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หรือพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร

SHAREความคิดเห็น
เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมะคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก"

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน