Facebook Twitter
gPlus 
-

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

|
สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

คณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้รับพระสังฆราชานุญาติ ให้เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฯ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระตำหนักที่ประทับในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพร มหาเถร) ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

ในวาระโอกาสพระสังฆราชานุญาติครั้งนี้ ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง (ศิลปินแห่งชาติ) นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำพาคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ สวลี ผกาพันธ์ (ศิลปินแห่งชาติ), จินตนา สุขสถิตย์ (ศิลปินแห่งชาติ), ศรีไสล สุชาตวุฒิ, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, จิรวุฒิ กาญจนะผลิน, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, วินัย พันธุรักษ์, จิตติมา เจือใจ, ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล, บูรพา อารัมภีร, อุมาพร บัวพึ่ง, โฉมฉาย อรุณฉาน, รุ่งโรจน์ สาลิฟา, เพ็ญแข อัครบวร และนฤมล ล้อมทอง กราบทูลถวายพระพรโอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสทรงอนุโมทนาขอบคุณ และสนองพรตอบความปรารถนาดีของคณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมประทานของที่ระลึก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฯ ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๓ ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ โดยพระองค์แรกคือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ ๒ คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ยังทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมุขแห่งสงฆ์ผู้ “สมถะ-ตงฉิน” สังฆราชาผู้ใฝ่วิปัสสนากัมมัฎฐาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯคณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรม เพื่อความสวัสดี พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมเพื่อคว...

SHAREความคิดเห็น
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หรือพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร

SHAREความคิดเห็น
เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมะคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก"

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน