Facebook Twitter
gPlus 
-

รู้มั้ย “วันดินโลก” (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

|
สาระน่ารู้  คำกล่าวของ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา มีเนื้อหาที่คนไทยควรจะได้รับทราบเพื่อรำลึกว่า

เหตุใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมากกว่า “พระเจ้าแผ่นดิน” แต่น่าเสียดายที่กลไกภาครัฐให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้น้อยเกินไป จนทำให้คนรุ่นใหม่แทบจะไม่ได้สัมผัสถึงความผูกพันระหว่างประชาชน กับพระราชาที่ทรงครองหัวใจราษฎรมากกว่าการครองแผ่นดิน

จะมีใครสักกี่คนที่จำได้ว่า ที่ประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เหตุผลที่ FAO เลือกวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลกของทุกปี สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ **ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ จึงได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก

ถ้า พล.อ.อ.ชลิต ไม่พูดถึงเรื่องนี้ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว แม้แต่ผู้เขียนเองก็หลงลืมไปแล้วว่า วันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันแห่งความปลื้มปีติของคนไทยคือ “วันดินโลก” ที่นานาชาติแซ่ซ้องสรรเสริญ เพราะสิ่งที่กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอยู่ตลอดเวลา คือ ความพยายามที่จะไล่ล่าพวกคนไร้รากที่ไม่มีความผูกพันต่อแผ่นดิน ไม่มีความกตัญญูต่อความเสียสละของบรรพบุรุษ จนทำให้เราลืมไปว่า การปกป้องที่ดีที่สุดไม่ใช่การปราบปรามแต่เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อศรัทธาที่มั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้ต่างหาก

พล.อ.อ.ชลิต ขอให้ทุกคนตระหนัก และถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยกันสอดส่องดูแล สอดส่องป้องกันภัยและความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ขจัดข่าวร้าย สลายข่าวลือที่ทำลายความศรัทธา และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทำสิ่งใดก็ได้ที่จะสร้างชาติให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญยั่งยืนนานจตลอดไป พร้อมกับหยิบยกเอาข่าวดีที่องค์การสหประชาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก โดยเรียกร้องให้ประเทศไทยใช้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันดินแห่งชาติ” ด้วย

นี่คือความน่าเศร้าสำหรับสังคมไทย ในขณะที่โลกยกย่อง คนไทยกำลังหลงลืม จนละเลยที่จะให้ความสำคัญกับรากเหง้าที่สร้างชาติไทยให้เข้มแข็ง จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมสังคมของเราจึงอ่อนแอลงทุกวัน กลายเป็นเม็ดทรายที่รวมตัวไม่ติด เพราะศูนย์กลางดวงใจที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคนไทยเข้าด้วยกัน ถูกทำลายอย่างเป็นระบบ แต่เรากลับไม่มีระบบที่จะฟื้นความศรัทธา เพื่อหยุดการทำลายนั้น

ถ้าคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้รับรู้ถึงความหมายของพระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช” ที่สมเด็จย่า เคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ว่า “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน”

ถ้าคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภถึงสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชนนีเคยรับสั่งว่า “เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดิน และอยากให้ทำงานแก่ประชาชน”ย่อมทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นถึงความทุ่มเทตลอดพระชนมชีพเพื่อยืนยันคำสัญญา “ไม่ละทิ้งประชาชน”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเปิดเผยต่อสาธารณะถึงวันที่ไปจดทะเบียนมูลนิธิว่า มีอุปสรรคเกือบดำเนินการไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่สอบถามบ้านเลขที่ และอาชีพ ของผู้ที่ต้องการเปิดมูลนิธิ แต่ ดร.สุเมธ ตอบไม่ได้ จนมีการเฉลยว่าเป็นพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อพระองค์ทรงรับทราบ ก็ตรัสถึงอาชีพของพระองค์ว่า “ถ้าใครถามว่าเราทำอาชีพอะไร ให้ตอบไปว่า ทำราชการ หมายถึง ทำหน้าที่ขององค์ราชา”

แล้ววันนี้คนไทยอย่างเราทำหน้าที่พสกนิกรของพระองค์กันอย่างไรบ้าง หรือว่าเรามุ่งแต่ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่จนลืมความเป็นพลเมืองของแผ่นดิน ในขณะที่พ่อหลวงของเรายังคงยึดมั่นในการ “ทำหน้าที่ของพระราชา” ในทุกขณะจิต

“อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดิน และอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน”

ไม่มีใครแยก “ฟ้า” ออกจาก “ดิน” ได้ เพราะฟ้าโอบอุ้มดินไว้เสมอข้อมูลจาก เมเนเจอร์
คอลัมภ์ ข่าวปนคน คนปนข่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

วันดินโลก วันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

วันดินโลก วันแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว

SHAREความคิดเห็น
รู้มั้ย “วันดินโลก” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

รู้มั้ย “วันดินโลก” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม

SHAREความคิดเห็น
นิรุตต์-ชาคริต รวมพลังทำดีปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ

นิรุตต์-ชาคริต รวมพลังทำดีปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ

“นิรุตต์-ชาคริต” รวมพลังทำดีปลูกข้าว “วันแม่” เกี่ยว “วันพ่อ”เดิ...

SHAREความคิดเห็น
๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ

๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ

๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้จะผ่านไป 100 ...

SHAREความคิดเห็น
ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจ จัดโครงการ ๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ

ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจ จัดโครงการ ๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ

ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจ จัดโครงการ ๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ น้อมรำลึกสืบสานความดีถวายเป็นพระรา...

SHAREความคิดเห็น
สื่อนอกอึ้ง ประท้วงไทยสงบฉับพลันรับวันพ่อ

สื่อนอกอึ้ง ประท้วงไทยสงบฉับพลันรับวันพ่อ

สื่อต่างประเทศรายงานข่าวความรุนแรงด้านการเมืองของไทย สงบลงอย่างฉับพลันเพราะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง

SHAREความคิดเห็น
พุทธรักษาดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ

พุทธรักษาดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ

พุทธรักษาเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถูกนำมาปลูกอย่างแพร่หลายในสวนทั้งขนาดเล็กและใหญ่

SHAREความคิดเห็น
4 - 5 ธันวาคมนี้ ชมภาพยนตร์คีตราชัน ฟรี ที่ house Rca

4 - 5 ธันวาคมนี้ ชมภาพยนตร์คีตราชัน ฟรี ที่ house Rca

4 - 5 ธันวาคมนี้ น้อมรำลึกถึง พ่อของแผ่นดินอัครศิลปิน ที่เราทุกคนเคารพรัก ร่วมชม "คีตราชัน" ภาพยนตร์...

SHAREความคิดเห็น
5 ธันวาคม พ่อนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี

5 ธันวาคม พ่อนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี

นายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน