Facebook Twitter
gPlus 
-
|
ศีลข้อที่ 5 คือ เว้นจากการดื่มสุรา และเมรัย รวมถึงเครื่องดองของเมายาเสพติดให้โทษทุกชนิด

โทษของการดื่มสุรา

     ทำให้เกิดความประมาทปราศจากการเคารพบิดา มารดา พี่น้อง น้า อา แม้อุปัชฌาจารย์และสมณะ พราหมณ์ ผู้มีศีลก็ไม่เคารพศีลาจารวัตรในการปฏิบัติกายวาจาให้บริสุทธิ์ จะทำแต่การบาปหยาบช้า มีการหยาบ วาจาหยาบ ใจหยาบ ทำแต่อุกุศลเป็นนิตย์ไม่คิดสงสารสัตว์

นอกจากนี้ โทษของการดื่มสุราเมรัยยังพาให้ตกในอบาย นายนิรยบาลจะกรอกด้วยน้ำทองแดง น้ำถึงปากและคอก็จะทำลายไส้พุงขาดกระจายตาย ตายแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมา เสวยทุกขเวทนาต่อ ๆ กันไป เมื่อพ้นจากอบายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จะเป็นคนใบ้ เสียจริตผิดจากมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นภัยของชีวิตที่น่ากลัว

ศีลข้อที่ 5 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ของมึนเมา สิ่งเสพติดให้โทษ ถ้าไม่เว้นอะไรจะเกิดขึ้น?

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "การดื่มน้ำเมา คือสุรา และเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย"

ผลแห่งการดื่มน้ำเมา คือสุรา และเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นบ้าใบ้ให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

ถ้าผิดศีลข้อที่ 5 จะได้อะไร?

การดื่มสุรา เมรัย หรือสิ่งเสพติดให้โทษจะได้รับผล 2 ขั้นคือ
ได้รับผลในปฏิสนธิกาล เกิดในนรก, ดิรัจฉาน, เปรตวิสัย ได้รับผลในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดแล้ว และผลที่จะได้รับในปวัตติกาลนี้จะครบองค์หรือไม่ก็ตามถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จะได้รับผลจากการดื่มสุรา 6 ประการคือทรัพย์ถูกทำลาย เกิดวิวาทบาทหมาง เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เสื่อมเกียรติ หมดยางอาย ปัญญาเสื่อมถอยหรือพิการทางปัญญารักษาศีลข้อ 5 จะได้อะไร?

ถ้าเว้นจากการจากการดื่มสุรา เมรัย หรือเว้นจากส่งเสพติดให้โทษ จะได้ผลดี 2 ประการ
ได้รับผลดีในปฏิสนธิกาล คือจะเกิดในกามสุคติภูมิ มี มนุษย์หรือสวรรค์เป็นที่เกิด ได้รับผลในปวัตติกาล คือหลังจากเกิดแล้ว ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์จะได้รับอานิสงส์จากเว้นดื่มน้ำเมา 35 ประการคืออานิสงส์แห่งการรักษาศีลข้อที่ 5 มี 35 ประการ
รู้กิจการ อดีต อนาคต ปัจจุบันได้รวดเร็ว มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ มีปัญญาดี มีความรู้มาก มีแต่ความสุข มีแต่คนนับถือยำเกรง มีความขวนขวายน้อยหากินง่าย มีปัญญามาก มีปัญญาบันเทิงในธรรม มีความเห็นถูกต้อง มีศีลบริสุทธิ์ มีใจละอายแก่บาป รู้จักกลัวบาป เป็นบัณฑิต มีความกตัญญู มีกตเวที พูดแต่ความสัตย์ รู้จักเฉลี่ยเจือจาน ซื่อตรง ไม่เป็นบ้า ไม่เป็นใบ้ ไม่มัวเมา ไม่ประมาท ไม่หลงใหล ไม่หวาดสะดุ้งกลัว ไม่บ้าน้ำลาย ไม่งุนงง ไม่เขอะขะ ไม่มีความแข่งดี ไม่มีริษยาใคร ไม่ส่อเสียดใคร ไม่พูดหยาบ ไม่พูดจาเพ้อเจ้อ ไร้ประโยชน์ ไม่เกียจคร้านทุกคืนวัน ไม่ตระหนี่ ไม่โกรธง่าย ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งที่เป็นโทษ

ข้อมูลจาก http://www.palungjit.com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กลับขึ้นด้านบน