Facebook Twitter
gPlus 
-
|

การเปลี่ยนแปลง... เป็นนิรันดร์!
แต่การเปลี่ยนแปลง ก็มีทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก กับการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ

ทุกคนยินดีที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับคนบางคน และเสียดาย หรือที่รุนแรงก็ถึงขั้นผิดหวัง ที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงลบที่เกิดขึ้นกับคนบางคน

"มิติคู่ขนาน" วันนี้ขอนำท่านผู้อ่านไปลองสำรวจเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ ที่สำคัญคือ การพยายามค้นหาคำตอบสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และลบอย่างสุดโต่งว่า ทำไม?

ขั้นต้น จริงหรือ ที่การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์?
คำตอบคือ จริง เพราะทุกขณะเวลา ถึงแม้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคนเราแต่ละคน อาจดูไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลย แต่สิ่งหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหยุดได้ คือ เวลา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอกับทุกคน คือ เวลา คืออายุที่เพิ่มมากขึ้น แต่ที่ไม่เกิดขึ้นเสมอกับทุกคน คือ การเปลี่ยนแปลงที่ตามมากับอายุ เพราะมีทั้งคนที่อายุมากขึ้น แล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก คือ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้มากขึ้น และคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบคือ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แต่กลับเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้น้อยลง

อะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง?
คงต้องแยกเป็น 2 แนวทางชัดเจน คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก กับการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างเป็นธรรมชาติ ก็คือ อายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณะเวลา และความรู้สึกของมนุษย์ปกติธรรมดา ที่อยากจะเติบโต... เติบใหญ่... เป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกมองว่า "มีแต่อายุที่มากขึ้น แก่ขึ้น แต่ความคิด พฤติกรรมไม่ดีขึ้นตามอายุ แถมที่เลวร้ายที่สุดก็คือ มิใช่เพียงแต่ไม่ดีขึ้น เหมือนอายุที่มากขึ้น หากกลับเลวทราม ชั่วร้ายขึ้น ฉลาดเจ้าเล่ห์ขึ้น ตามอายุ"

สำหรับมนุษย์เราโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก จริงๆ แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นปกติธรรมดา อย่างเป็นธรรมชาติ ที่ทุกคนอยากมี อยากเป็นอยู่แล้ว และก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่จริง คือ การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คนคนหนึ่งมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น มีความคิดมากขึ้น เป็นคนดีมากขึ้น เป็นคนที่ช่วยคนอื่นและสังคมได้มากขึ้น...

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี้ ก็เป็นสิ่งที่สังคมโดยภาพรวม พยายามให้คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางบวกนี้ ผ่านกระบวนการหล่อหลอมสังคม ทั้งอย่างเป็นทางการ อย่างเป็นระบบ และอย่างไม่เป็นทางการ หากเป็นกระบวนการทางสังคม ดังเช่น การศึกษา สื่อสารมวลชน ค่านิยมที่ดีงามของสังคม ฯลฯ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบล่ะ?
จริงๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ และสังคมโดยส่วนรวม ทุกสังคมทั้งโลก ก็ล้วนแต่พยายามป้องกันมิให้การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเกิดขึ้นมาก เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำลายสังคม และที่เลวร้ายอย่างสุดๆ ก็คือ ทำลายความเป็นมนุษย์

โดยทั่วๆ ไป การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบก็มีมากมาย ดังเช่น เปลี่ยนจากคนที่อารมณ์ดีเป็นประจำ มาเป็นคนอารมณ์ร้ายเป็นประจำ มาเป็นคนอารมณ์ร้ายเป็นอาจิณ เปลี่ยนจากการเป็นคนมองโลกในแง่ดี มาเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย เปลี่ยนจากคนมีน้ำใจ มาเป็นคนใจแคบ เปลี่ยนจากการเป็นคนมีเหตุผล มาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล เปลี่ยนจากคนไม่ชอบการพนันทุกรูปแบบ มาเป็นคนติดการพนัน เปลี่ยนจากคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่เสพสุรา มาเป็นคนติดบุหรี่ ที่ ม.ต.ล.ว. (เมาตลอดวัน) เปลี่ยนจากคนที่ขยันขันแข็ง มาเป็นคนเกียจคร้าน เปลี่ยนจากคนที่รังเกียจการพูดปด มาเป็นคนที่คำพูดเชื่อไม่ได้ เปลี่ยนจากคนที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่มาเป็นคนที่ทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่ และที่เลวร้ายที่สุด เปลี่ยนจากคนที่เป็นที่พึ่งของสังคม มาเป็นคนที่ทำร้ายและทำลายสังคม

อะไรเป็นสาเหตุนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ?
มีประเด็นน่าสนใจน่าศึกษามากทีเดียว!

สำหรับผู้เขียนมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบว่า อาจแยกเป็น 2 ระดับ คือ หนึ่ง: ระดับไม่ร้ายแรง และสอง: ระดับร้ายแรง โดยระดับร้ายแรงหรือไม่นั้น ผู้เขียนขอเป็นระดับความร้ายแรงต่อสังคม

สำหรับระดับแรก (ไม่ร้ายแรง) ผู้เขียนมองว่า มนุษย์เราโดยทั่วไปย่อมมีมุมมองต่อชีวิต และบทบาทของตนในสังคมแตกต่างกัน และก็นำมาสู่พฤติกรรมการแสดงออกที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้วย ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับเฉพาะตัวบุคคล ที่ไม่ส่งผลกระทบเป็นปัญหาต่อสังคม คือ เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งผลร้ายที่เกิดขึ้น ก็เกิดกับตัวผู้เปลี่ยนแปลงเองเป็นสำคัญ เช่น คนที่ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสุรามาก่อน แล้วมาเปลี่ยนเป็นคนสูบบุหรี่และเสพสุรา หรือคนที่เคยเป็นคนอารมณ์ดี มองโลกเป็นโลกที่น่ารื่นรมย์ตลอดเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น เป็นคนมีเพื่อนมากมาย มาเป็นคนที่มองโลกในแง่ไม่ดีนัก ไม่อยากคบหาสมาคมกับใคร ไม่สนใจใส่ใจกับใคร หรือเคยเป็นคนใจกว้าง มาเป็นคนใจแคบ หรือคนที่ไม่ชอบเรื่องการเสี่ยงโชคและการพนันทุกรูปแบบ มาเป็นคนที่ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำ...

โดยที่การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ ที่ไม่ทำให้คนอื่นหรือสังคมเดือดร้อน

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบระดับร้ายแรง ผู้เขียนมองไปที่การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่เคยเป็นที่พึ่งของสังคม มาเป็นคนที่เป็นอันตรายต่อสังคมส่วนรวม

โดยทั่วไป จริงๆ แล้วความเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงเชิงลบระดับร้ายแรง สำหรับสังคมหนึ่งๆ จะเกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่มาก...

แต่ประเด็นใหญ่ก็คือ คนจำนวนไม่มากเหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม เพราะมักเป็นคนที่เป็น "ผู้ใหญ่" ของสังคม เป็น "คนมีอำนาจโดยตำแหน่งหน้าที่" และประวัติศาสตร์ก็มีตัวอย่างมากมาย ถึงความล่มสลายของสังคม และความเดือดร้อนของประเทศชาติว่า เกิดจากคนส่วนน้อยที่มีอำนาจ ที่เคยเป็นที่พึ่งทางปัญญาและจิตวิญญาณของสังคมมาก่อน

แล้วการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ จะป้องกันหรือเยียวยาได้อย่างไร?
ผู้เขียนขอตอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงลบระดับรุนแรงว่า จริงๆ แล้ว คนที่มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงระดับรุนแรงเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นคนมีการศึกษาสูง เป็นคนมีความรู้ ซึ่งคนในระดับนี้ การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เป็นคนที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเป็นคนที่สังคมคาดหวังสูง เปลี่ยนอีกครั้ง กลับไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก จะเกิดขึ้นได้จาก 2 แนวทางใหญ่ คือ...

หนึ่ง : เปลี่ยนเพราะสังคม ที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งของ "กฎหมายสังคม" เช่น การลงโทษทางสังคม การแสดงความรังเกียจ ไม่คบหาสมาคมด้วย

สอง : ทบทวนตนเองว่า สิ่งที่ตนเองเปลี่ยน หรือเป็นนั้น เกิดจากสาเหตุ หรือ "ปัจจัย" อะไร? ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร?
ที่มา http://www.posttoday.com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สยอง!! ตำรวจญี่ปุ่นพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากในอพาร์ตเมนต์ชานกรุงโตเกียว

สยอง!! ตำรวจญี่ปุ่นพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากในอพาร์ตเมนต์ชานกรุงโตเกียว

สยอง!! ตำรวจญี่ปุ่นพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากในอพาร์ตเมนต์ชานกรุงโตเกียวเจ้าหน้าตำรวจญี่ปุ่นเข้าจับกุม...

SHAREความคิดเห็น
ร่างกายมนุษย์สามารถทนความหนาวได้มากสุดเท่าไร?

ร่างกายมนุษย์สามารถทนความหนาวได้มากสุดเท่าไร?

ถึงจะสวมชุดกันหนาว ความหนาวเย็นเยือกแข็งก็ยังเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจของมนุษย์

SHAREความคิดเห็น
โลกร้อน-ธารน้ำแข็งละลาย ทำให้พบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกแช่แข็งอย่างต่อเนื่อง

โลกร้อน-ธารน้ำแข็งละลาย ทำให้พบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกแช่แข็งอย่างต่อเนื่อง

โลกร้อน-ธารน้ำแข็งละลาย ทำให้พบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกแช่แข็งอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากหลายสัปดาห์ก่อนที่ม...

SHAREความคิดเห็น
5 เคล็ดลับออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน

5 เคล็ดลับออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ ที่ใฝ่ฝันอยากมีเงินเก็บเยอะๆ ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ เพียงแค่คุณมีระเบียบวินัยในการใช้เงินและอดออม

SHAREความคิดเห็น
ยอดมนุษย์! คุณแม่ช่างภาพกระเตงลูกพร้อมทำงาน

ยอดมนุษย์! คุณแม่ช่างภาพกระเตงลูกพร้อมทำงาน

ภาพถ่ายสุดน่ารักนี้ถูกบันทึกไว้ได้ที่สนามการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง

SHAREความคิดเห็น
ช่างภาพมะกันสร้างงานศิลปะผ่าน คลื่นมนุษย์ 'นู้ด' สีฟ้า

ช่างภาพมะกันสร้างงานศิลปะผ่าน คลื่นมนุษย์ 'นู้ด' สีฟ้า

สเปนเซอร์ ทูนิค ช่างภาพชาวอเมริกัน สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านอาสาสมัครนานาชาติ ที่พร้อมใจกัน "เปลือย"

SHAREความคิดเห็น
นักวิทย์สหรัฐฯ พัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงอวัยวะมนุษย์ในตัวอ่อนหมู

นักวิทย์สหรัฐฯ พัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงอวัยวะมนุษย์ในตัวอ่อนหมู

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ กำลังพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงอวัยวะของมนุษย์ในตัวอ่อนหมู เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในอนาคต

SHAREความคิดเห็น
กอริลลาเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่?

กอริลลาเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่?

จากกรณีเจ้าหน้าที่สวนสัตในสหรัฐฯ ยิงปลิดชีพกอริลลาพันธุ์หายาก จนทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า การฆ่า "ฮารัมเบ" เป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่

SHAREความคิดเห็น
ช้างป่าถูกยิงได้รับบาดเจ็บ เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์

ช้างป่าถูกยิงได้รับบาดเจ็บ เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์

ช้างป่าขนาดใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บเดินตรงมายังบ้านพักของเจ้าหน้ามูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่า

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน