Facebook Twitter
gPlus 
-
|ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

๏ การสนใจใฝ่คว้าหาความรู้
ให้เป็นผู้แก่เรียนเพียรศึกษา
มีศีลดีสติมั่นเกิดปัญญา
ย่อมนำพาตัวรอดเป็นยอดดี

 
พหูสูตร คือเป็นผู้ที่ฟังมาก เล่าเรียนมาก เป็นผู้รอบรู้ โดยมีลักษณะดังนี้คือ

๑. รู้ลึก คือการรู้ในสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ อย่างหมดจดทุกแง่ทุกมุม อย่างมีเหตุมีผล รู้ถึงสาเหตุจนเรียกว่าความชำนาญ

๒. รู้รอบ คือการรู้จักช่างสังเกตในสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่นเหตุการณ์แวดล้อมเป็นต้น

๓. รู้กว้าง คือการรู้ในสิ่งใกล้เคียงกับเรื่องนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน สัมพันธ์กันเป็นต้น

๔. รู้ไกล คือการศึกษาถึงความเป็นไปได้ ผลในอนาคตเป็นต้น


ถ้าอยากจะเป็นพหูสูตก็ควรต้องมีคุณสมบัติดังว่านี้คือ

๑. ความตั้งใจฟัง ก็คือชอบฟัง ชอบอ่านหาความรู้ และค้นคว้าเป็นต้น

๒. ความตั้งใจจำ ก็คือรู้จักวิธีจำ โดยตั้งใจอ่านหรือฟังในสิ่งนั้นๆ และจับใจความให้ได้

๓. ความตั้งใจท่อง ก็คือท่องให้รู้โดยอัตโนมัติ ไม่ลืม ในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ

๔. ความตั้งใจพิจารณา ก็คือการรู้จักพิจารณา ตรึกตรองในสิ่งนั้นๆอย่างทะลุปรุโปร่ง

๕. ความเข้าใจในปัญหา ก็คือการรู้อย่างแจ่มแจ้งในปัญหาอย่างถ่องแท้ด้วยปัญญา
ที่มา dhammathai

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต๏ เปล่งวจีสัจจะนวลละม่อมกล่าวเกลี้ยกล่อม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี๏ อันวินัยนำระเบียบสู่เรียบร้อยคนใหญ่น้อยเปรมปรีดิ์ดีนักห...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ๏ ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักด...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร๏ การสนใจใฝ่คว้าหาความรู้ให้เป็นผู้แก่เรียนเพียรศึกษาม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ๏ ต้องตั้งตนกายใจในทางถูกเร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลักเมื่อตัวตน...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน๏ กุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร๏ เป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา๏ ควรบูชาไตรรัตน์ขัตติเยศร์ผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศาครูอาจารย์เจดีย์...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต๏ ควรคบหาบัณฑิตเป็นมิตรไว้จะช่วยให้พ้นทุกข์สบสุขสันต์ความค...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน