Facebook Twitter
gPlus 
-
|ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

๏ กุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้
จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแข
ทั้งทรัพย์ยศไมตรีมีเย็นแด
เพราะกระแสบุญเลิศประเสริฐนัก

 
ขึ้นชื่อว่าบุญนั้น มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

๑. ทำให้กาย วาจา และใจ สะอาดได้

๒. นำมาซึ่งความสุข

๓. ติดตามไปได้ หมายถึงบุญจะติดตัวเราไปได้ตลอดจนถึงชาติหน้า

๔. เป็นของเฉพาะตน หมายถึงขอยืม หรือแบ่งกันไม่ได้ ทำเองได้เอง

๕. เป็นที่มาของโภคทรัพย์ทั้งหลาย คือว่าผลของบุญจะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เองโดยไม่ได้หวังผล

๖. ให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ และนิพพานสมบัติแก่เราได้ หมายถึงความสมบูรณ์ตั้งแต่ทางโลก จนถึงนิพพานได้เลย

๗. เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งนิพพาน ก็คือเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้บรรลุถึงนิพพานได้เร็วขึ้นเมื่อปฏิบัติ

๘. เป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสังสาร หมายถึงในวงจรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดนั้น บุญจะคุ้มครองให้ผู้นั้นเกิดในที่ดี อยู่อย่างมีความสุข หรือตายอย่างไม่ทรมาน ขึ้นอยู่กับกำลังบุญที่สร้างสมมา

 
การทำบุญนั้นมีหลายวิธี แต่พอสรุปได้สั้นๆ ดังนี้คือ

๑. การทำทาน

๒. การรักษาศีล

๓. การเจริญภาวนา
ที่มา dhammathai.orgข่าวที่เกี่ยวข้อง...

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต๏ เปล่งวจีสัจจะนวลละม่อมกล่าวเกลี้ยกล่อม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี๏ อันวินัยนำระเบียบสู่เรียบร้อยคนใหญ่น้อยเปรมปรีดิ์ดีนักห...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ๏ ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักด...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร๏ การสนใจใฝ่คว้าหาความรู้ให้เป็นผู้แก่เรียนเพียรศึกษาม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ๏ ต้องตั้งตนกายใจในทางถูกเร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลักเมื่อตัวตน...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน๏ กุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร๏ เป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา๏ ควรบูชาไตรรัตน์ขัตติเยศร์ผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศาครูอาจารย์เจดีย์...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต๏ ควรคบหาบัณฑิตเป็นมิตรไว้จะช่วยให้พ้นทุกข์สบสุขสันต์ความค...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน