Facebook Twitter
gPlus 
-

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสอันเกี่ยวกับศาสนา

|พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสอันเกี่ยวกับศาสนา

"...พระพุทธศาสนาชี้ทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ช่วยให้เกิดความเจริญร่มเย็น ได้อย่างแท้จริง เพราะมีคำสั่งสอนที่ มีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการอาศัย เหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริง เป็นพื้นฐาน เป็นประโยชน์แท้จริงแก่ทุกคน..."

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ วิทยาลัยครูจันทบุรี วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๑๘


"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ แต่จะต้องศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒


"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่า ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผู้ใดประกอบเหตุอย่างไร เพียงใด ก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้น..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓


"...พระพุทธศาสนานั้น หากหมายถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆ ย่อมมี ความแน่นอนมั่นคง เพราะคำสอนของพระบรมศาสดา เป็นธรรม คือ หลักความจริงที่คง ความจริงอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อ ไม่มีแปรผัน..."

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้เข้าประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ ประเทศเนปาล วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๙


"...พระพุทธศาสนา ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีหลายนิกาย แต่ก็ยึดหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้อย่างเดียวกัน คือ ถือว่าธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเกิดแต่เหตุ เมื่อมีเหตุ ก็ต้องมีผล ไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือเหตุและผล นอกจากนั้นยังต่างถือว่าการแผ่เมตตาสงเคราะห์ เกื้อหนุนกัน เป็นกรณียกิจสำคัญในการจรรโลงความสงบสุขของชาวโลก..."

 ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานฉลอง ๒๕ ปี ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙

 
"...พระพุทธศาสนา นั้น มีลักษณะพิเศษประเสริฐในการที่อาศัยเหตุผลอันเที่ยงแท้ตามเป็นจริง เป็นพื้นฐาน และหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อ ความสุขความเจริญ และความบริสุทธิ์ได้ตาม วิสัยของตนจึงเป็นศาสนาที่ เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์..."

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๕


"...ธรรมะในพระพุทธศาสนา มีความหมดจดบริสุทธิ์ และสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษา และปฏิบัติด้วย ปัญญา ความเพ่งพินิจ ให้เกิดประโยชน์ คือความเจริญผาสุกแก่ตนได้ อย่างแท้จริง..."

 ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๔


"...ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่แสดงสัจธรรม ความแท้จริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้น ถึง หากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็ไม่เกินไปกว่า ที่ชาวพุทธจะพิจารณารู้เท่าทันได้ เมื่อได้ปฏิบัติ อยู่ในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยถูกต้อง มั่นคงแล้ว ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมก็ไม่ใช่ เหตุที่ควรวิตกอีกต่อไป..."

 ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๔


"...ทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นชาวพุทธจะต้อง สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปัญญา ความสามารถ และโอกาสของตนที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่กระจ่างถูกต้อง พระศาสนาก็จะมั่นคงขึ้นได้..."

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานแก่ที่ประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ ประเทศเนปาล วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๙


"...ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ไม่ว่าเป็นชาติเชื้อใด และแม้อยู่ในนิกายใดล้วนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจเป็นอย่างเดียวกัน คือ ย่อม พยายามอยู่ทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให้สะอาด ด้วยระเบียบปฏิบัติ อันดีงามและสุจริตที่จะควบคุมประคองใจ ให้สงบด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ ตลอดเวลา..."

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ ตึกรัฐสภา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๓


"...ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ไม่ว่าเป็นชาติเชื้อใด และแม้อยู่ใน นิกายใด ล้วนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจเป็นอย่างเดียวกันคือย่อมพยายามอยู่ทุกเมื่อ ที่จะรักษากายวาจาใจให้ สะอาดควบคุมประคองใจ ให้สงบด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ชาวพุทธที่แท้อยู่ ณ ที่ใดย่อม ทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดอง และสร้างสรรค์..."

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระราชทานในการประชุมใหญ่ องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ อาคารรัฐสภา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๓


"...การธำรงความเจริญมั่นคงของพระศาสนาจึงน่าที่จะเน้นที่การแนะนำให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญ เมื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้ว ก็จะพึงพอใจและจะขวนขวาย ศึกษาปฏิบัติให้สูงขึ้น และเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมกันอย่างถูกต้อง ทั่วถึงมากขึ้นพระศาสนาก็จะเจริญ มั่นคง..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๘

ที่มา thaihealth


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โด...

SHAREความคิดเห็น
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9     ความเจริญของป...

SHAREความคิดเห็น
พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสอันเกี่ยวกับศาสนา

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสอันเกี่ยวกับศาสนา

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสอันเกี่ยวกับศาสนา"...พระพุทธศาสนาชี้ทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ช่วยให้เกิด...

SHAREความคิดเห็น
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 ก.ค....

SHAREความคิดเห็น
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับกฎหมาย

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับกฎหมาย

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวกับกฎหมาย“...ถ้าเราจะปกค...

SHAREความคิดเห็น
พระราชดำรัส 'ในหลวง'

พระราชดำรัส 'ในหลวง'

มีหลานคนหนึ่งก็ อมิตตพุทธ พูดมากเหลือเกิน เลิกพูดแล้ว ก็ขอขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวคำอวยพร และขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มา มาเยี่ยม และมาให้พร

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน