Facebook Twitter
gPlus 
-

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

|ธรรม เพื่อความสวัสดี
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

กตัญญูกตเวที...ความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน และตอบแทนพระคุณนั้น พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมของคนดี คือคนดีมีธรรมนี้ หรือธรรมนี้ทำให้คนเป็นคนดี คือคนใดมีธรรมคือความกตัญญูกตเวที คนนั้นคือคนดีนั่นเอง ในด้านตรงกันข้าม คนใดไม่มีความกตัญญูกตเวที คนนั้นไม่ใช่คนดี

เชิญสำรวจตัวเองให้ทุกคน ให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงตามความจริง ว่ามีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่ แล้วก็จะรู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่ ไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่เป็นคนดีจริงๆ อย่าสงสัย แต่จงเร่งอบรมใจตนเอง ให้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้จงได้ อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนาน โดยไม่ถือโอกาสสร้างชีวิตในภพชาติข้างหน้าให้สวยสดงดงามอย่างยิ่ง

+กตัญญูกตเวทิตา : ธรรมที่สร้างคนให้เป็นคนดี

กตัญญูกตเวที...ความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน และตอบแทนพระคุณนั้น พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมของคนดี คือคนดีมีธรรมนี้ หรือธรรมนี้ทำให้คนเป็นคนดี คือคนใดมีธรรมคือความกตัญญูกตเวที คนนั้นคือคนดีนั่นเอง ในด้านตรงกันข้าม คนใดไม่มีความกตัญญูกตเวที คนนั้นไม่ใช่คนดี

เชิญสำรวจตัวเองให้ทุกคน ให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงตามความจริง ว่ามีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่ แล้วก็จะรู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่ ไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่เป็นคนดีจริงๆ อย่าสงสัย แต่จงเร่งอบรมใจตนเอง ให้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้จงได้ อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนาน โดยไม่ถือโอกาสสร้างชีวิตในภพชาติข้างหน้าให้สวยสดงดงามอย่างยิ่ง

+กตัญญูกตเวทิตา : ธรรมที่สร้างคนให้เป็นคนดี

กตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นธรรมเครื่องสร้างคนให้เป็นคนดีจริงๆ เพราะความรู้คุณท่านผู้มีคุณ และความตั้งใจจะตอบแทนพระคุณ คือเครื่องป้องกัน ที่สำคัญที่สุดก็จะกันให้พ้นจากการทำผิดคิดร้ายได้ทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความไม่ปรารถนาจะทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์เดือดร้อนกายใจ

+ผู้ใดมีกตัญญูกตเวทีอย่างจริงใจ เป็นเหตุให้ผู้นั้นเป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี

ทุกคนมีผู้มีพระคุณของตน อย่างน้อยก็มารดาบิดา ครูอาจารย์ เพียงมีกตัญญูรู้คุณท่านเท่าที่กล่าวนี้ ก็เพียงพอจะคุ้มครองตนให้พ้นจากความไม่ดีทั้งปวงได้ ขอให้เป็นเพียงความกตัญญูกตเวทีจริงใจเท่านั้น อย่าให้เป็นเพียงนึกว่าตนเป็นคนกตัญญู ความจริงกับความนึกเอาแตกต่างกันมาก ผลที่จะได้รับจึงแตกต่างมากด้วย

ผู้มีกตัญญูกตเวทีนั้น จะรู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณทั้งหมด จะตอบสนองทุกคนเต็มสติปัญญาความสามารถควรแก่ผู้รับ และนี่เองที่จะเป็นเหตุให้คิดดี พูดดี ทำดี เพราะเกรงว่าการคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี จะมีส่วนทำให้ผู้มีบุญคุณเดือดร้อน เช่นบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณ ลูกกตัญญูจะประพฤติตัวเป็นคนดี จะไม่เป็นคนเลวเพราะเกรงว่ามารดาบิดาจะเสื่อมเสีย นี่เท่ากับคุ้มครองตนเองได้แล้วด้วยความกตัญญูกตเวที

+คนดีคนเดียว ให้ความร่มเย็นเป็นสุขได้กว้างไกล

พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณใหญ่ยิ่งที่สุด ทรงมีพระคุณต่อโลก ต่อศาสนิกชนของโลก พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ทำให้ศาสนิกเป็นคนดีมีธรรมะนั้น มิได้เป็นคุณเฉพาะพุทธศาสนิกเท่านั้น แต่เป็นคุณไปทั่วถึง

คนดีคนเดียวให้ความร่มเย็นเป็นสุขได้กว้างไกล เช่นเดียวกับคนไม่ดีคนเดียว ให้ความทุกข์ร้อนได้มากมาย

พระพุทธศาสนาสร้างพุทธศาสนิกชนที่ดี ก็เท่ากับพระพุทธศาสนาสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่โลกด้วยเหมือนกัน พึงมีกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้า คิดดี พูดดี ทำดี ให้เป็นไปดังที่ทรงแสดงสอนไว้ จะหนีกรรมเก่าได้ทัน และจะสร้างชีวิตในชาติใหม่ในภายหน้า ให้วิจิตรงดงามเพียงใดก็ได้

+ชีวิตที่สวัสดีมีสุขสงบได้

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ไม่ได้หายไปไหน พระพุทธบารมียังปกปักรักษาโลกอยู่ คนในโลกยังรับพระพุทธบารมีได้ มิได้แตกต่างไปจากเมื่อยังทรงดำรงพระชนม์อยู่เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดใจออกรับ มิฉะนั้นก็จะรับไม่ได้

การเปิดใจไว้รับพระพุทธบารมีไว้คุ้มครองรักษาตนไม่ยากลำบาก ไม่เหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำ เพียงน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จริงจังอยู่เสมอ ก็จะรับพระพุทธบารมีได้จะมีชีวิตที่สวัสดีมีสุขสงบได้ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ไม่ทรงเวียนไหว้ตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป

แต่พระพุทธบารมียังพรั่งพร้อม พระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านเล่าไว้ว่า เมื่อท่านปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ในป่าดงพงพีนั้น พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงสอนท่านด้วยพระพุทธบารมีเสมอ และท่านพระอาจารย์องค์นั้น ต่อมาก็เป็นที่ศรัทธาเคารพของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ที่เชื่อมั่นว่าท่านปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้วข้อมูลจาก dhammajak.net

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ "พรหมลูกฟัก" โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯท่านว่า พรหมลูกฟักเทวดานั้น มีจำนวนมากมาย ล่องลอยอยู่ใ...

SHAREความคิดเห็น
พุทธวิธีควบคุมความคิดการขอโทษและการให้อภัยโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

พุทธวิธีควบคุมความคิดการขอโทษและการให้อภัยโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ เรื่องพุทธวิธีควบคุมความคิด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว...

SHAREความคิดเห็น
พุทธวิธีไม่ให้เกิดโทสะ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

พุทธวิธีไม่ให้เกิดโทสะ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ เรื่องพุทธวิธีควบคุมความคิด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะพุทธวิธีควบคุมความคิดใคร่ครวญหาเหตผลโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะพุทธวิธีควบคุมความคิดใคร่ครวญหาเหตผลโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ เรื่องพุทธวิธีควบคุมความคิด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะพุทธวิธีควบคุมความคิด ไม่ใส่ใจ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะพุทธวิธีควบคุมความคิด ไม่ใส่ใจ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ พุทธวิธีในการบริหารจิต พุทธวิธีควบคุมความคิด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล...

SHAREความคิดเห็น
คำสอน สมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่องการโกหกหรือมุสาวาท

คำสอน สมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่องการโกหกหรือมุสาวาท

ธรรมะ คำสอน สมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่องการโกหกหรือมุสาวาท " .. ตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น หมายถ...

SHAREความคิดเห็น
ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร คำสอนจาก สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร คำสอนจาก สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร&...

SHAREความคิดเห็น
ขันติและเมตตา คำสอนจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ขันติและเมตตา คำสอนจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ผู้มี "ขันติ" นับได้ว่าเป็นผู้มี "เมตตา" เพราะความอดทนจะทำให้ไม่ปฏิบัติตอบโต้ความรุนแรงที่ได้รับ คือ จะไม่ทำร้ายแม้ผู้ที่ให้ร้าย จะอดทนได้

SHAREความคิดเห็น
ความเชื่อกับความจริง โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ความเชื่อกับความจริง โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ เรื่อง ความเชื่อกับความจริง โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ "ความเชื่อ" ไม่อาจเปลี่ยน "ค...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน