Facebook Twitter
gPlus 
-
|ธรรมะ "พรหมลูกฟัก" โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ท่านว่า พรหมลูกฟักเทวดานั้น มีจำนวนมากมาย ล่องลอยอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม เป็นพรหมที่เคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ปรากฎว่าด้วยกรรมใด จึงลงท้ายด้วยการเปลี่ยนแปลง

ไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างดีงาม แต่ปฏิบัติไปตามความพอใจของตน ที่คิดว่าถูกต้อง เป็นการปฏิบัติผิดต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก มีผลประการหนึ่งให้ต้องได้เป็นพรหมลูกฟัก

ท่านผู้รู้ผู้เห็นเล่าว่า เทพพรหมที่เป็นมนุษย์เคยปฏิบัติผิด ต่อพระพุทธศาสนา จะมีโทษหนักประเภทหนึ่ง คือต้องเปลี่ยนสภาพจากเทวดาชั้นพรหมไปเป็นเทวดาชั้นพรหมลูกฟัก

ท่านอธิบายว่าพรหมลูกฟักมีลักษณะเป็นพรหมเช่นที่ได้เกิดในสวรรค์ชั้นพรหม ตามกรรมที่ได้ทำ เป็นกรรมดีจึงได้ภพชาติเป็นพรหม แต่หลังจากเริ่มต้นด้วยการทำดีต่อพระพุทธศาสนา ได้ละเลยในการปฏิบัติกรรมดี

ไปพอใจความคิดความเห็นและการปฏิบัติของตนมีความสำคัญ มีความถูกต้อง สมควรกว่าการปฎิบัติในพระพุทธศาสนาที่ตนเคยทำมา จึงเปลี่ยนความคิดเห็นไปตามกรรมตามอำนาจความคิดเห็นความพอใจของตน ซึ่งเมื่อเป็นการผิดต่อพระพุทธศาสนา ผลร้ายของกรรมประการหนึ่ง คือต้องเปลี่ยนภพชาติ จากเป็นพรหม ไปเป็นพรหมลูกฟัก เมื่ออำนาจของกรรมที่ปฏิบัติผิดต่อพระพุทธศาสนาส่งถึง

พรหมลูกฟักนั้น ท่านผู้รู้เล่าว่า จะมีสภาพเป็นพรหมที่กรรมดีนำให้ไปเกิดนั้นเอง แต่เมื่อกรรมไม่ดีตามมาทัน พรหมลูกฟักยังมีคุณลักษณะเป็นพรหมอยู่เช่นเดิม แต่จะมีกรรมไม่ดีเป็นผลเข้าห่อหุ้มพรหมเหล่านั้นไว้

ซึ่งท่านว่ามีมากมายนักในสวรรค์ชั้นพรหมแม้จะเป็นเทวดาชั้นพรหมที่งดงาม แต่เมื่อถึงเวลากรรมให้ผล จะมีโทษของกรรมเข้าห่อหุ้ม พระพรพมซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดา ก็จะถูกกรรมห่อไว้หุ้มไว้ทั้งร่าง ไม่อาจเคลื่อนไหวออกพ้นเครื่องห่อหุ้มได้ เห็นใครเห็นอะไรก็ไม่ได้ ปิดมิดอยู่ในเครื่องห่อหุ้มนั้นทั้งองค์ ไม่อาจใช้ปากใช้เท้าใช้มือที่มีอยู่พร้อมบริบรูณ์ได้

ต้องเป็นพรหมที่ถูกห้อมล้อมอยู่แน่นหนาภายในเครื่องแวดล้อม ที่มีลักษณะของ “ลูกฟัก” ที่ทำให้เกิดคำว่า “พรหมลูกฟัก” ขึ้น เป็นคำเรียกขานผู้เริ่มทำดีต่อพระพุทธศาสนา เป็นบุญเป็นกุศล แต่ลงท้ายด้วยการทำผิดทำบาปเป็นอกุศลต่อพระพุทธศาสนา.


ที่มา แสงส่องใจ ส.ค.ศ. ๒๕๕๒ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
dhammajak.netข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ "พรหมลูกฟัก" โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯท่านว่า พรหมลูกฟักเทวดานั้น มีจำนวนมากมาย ล่องลอยอยู่ใ...

SHAREความคิดเห็น
พุทธวิธีควบคุมความคิดการขอโทษและการให้อภัยโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

พุทธวิธีควบคุมความคิดการขอโทษและการให้อภัยโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ เรื่องพุทธวิธีควบคุมความคิด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว...

SHAREความคิดเห็น
พุทธวิธีไม่ให้เกิดโทสะ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

พุทธวิธีไม่ให้เกิดโทสะ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ เรื่องพุทธวิธีควบคุมความคิด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะพุทธวิธีควบคุมความคิดใคร่ครวญหาเหตผลโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะพุทธวิธีควบคุมความคิดใคร่ครวญหาเหตผลโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ เรื่องพุทธวิธีควบคุมความคิด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะพุทธวิธีควบคุมความคิด ไม่ใส่ใจ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะพุทธวิธีควบคุมความคิด ไม่ใส่ใจ โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ พุทธวิธีในการบริหารจิต พุทธวิธีควบคุมความคิด พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล...

SHAREความคิดเห็น
คำสอน สมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่องการโกหกหรือมุสาวาท

คำสอน สมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่องการโกหกหรือมุสาวาท

ธรรมะ คำสอน สมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่องการโกหกหรือมุสาวาท " .. ตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น หมายถ...

SHAREความคิดเห็น
ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร คำสอนจาก สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร คำสอนจาก สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร&...

SHAREความคิดเห็น
ขันติและเมตตา คำสอนจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ขันติและเมตตา คำสอนจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ผู้มี "ขันติ" นับได้ว่าเป็นผู้มี "เมตตา" เพราะความอดทนจะทำให้ไม่ปฏิบัติตอบโต้ความรุนแรงที่ได้รับ คือ จะไม่ทำร้ายแม้ผู้ที่ให้ร้าย จะอดทนได้

SHAREความคิดเห็น
ความเชื่อกับความจริง โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ความเชื่อกับความจริง โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ เรื่อง ความเชื่อกับความจริง โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ "ความเชื่อ" ไม่อาจเปลี่ยน "ค...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน