Facebook Twitter
gPlus 
-

ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง"ขันติ ตัดรากแห่งมารได้"

|
ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
"ขันติ ตัดรากแห่งมารได้"

" .. ผู้มีขันติ คือผู้ที่แม้มีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ในใจมากมายเพียงใดก็ตาม
เมื่อ "มีขันติ" ไม่แสดงความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกมาอย่างรุนแรง
โดยไม่คำนึงถึงความถูกความผิด ความหนักความเบา

"ขันติ" เป็นความมีใจ อดทนอดกลั้น หรือจะกล่าวว่า ทนเก็บความรู้สึก
ไม่ว่าโลภ ไม่ว่าโกรธ ไม่ว่าหลง ที่เกิดขึ้นรุนแรงเพียงใดก็ตาม
ให้อยู่แต่ภายในใจตน ไม่ให้พ้นใจออกปรากฏ เป็นการติเตียนทะเลาะวิวาท ฆ่าฟันกัน
ถึงเป็นถึงตายอันเป็นบาปกรรมทั้งหลาย

เป็นไปตามพระศาสนสุภาษิต ในพระพุทธศาสนาจริงที่ว่า "ขันติตัดรากแห่งมารได้" .. "


ที่มา dhammajak.net

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯคณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ...

SHAREความคิดเห็น
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม "อัมพร ประสัตถพงศ์ ป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

SHAREความคิดเห็น
ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรม เพื่อความสวัสดี พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมเพื่อคว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "ขันติ ตัดรากแห่งมารได้" ...

SHAREความคิดเห็น
ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พระเกศาและพระโลหิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กลายเป็นพระธาตุ หลังสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

พระพุทธศาสนานั้นก็มิได้ปรกกฎเป็นรูปร่างตัวตนให้รู้กันเห็นกัน แต่ย่อมเชื่อกันตลอดมาว่าพระพุทธศาสนามีอยู่จริงตราบเท่าทุกวันนี้

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

ความรักของสมเด็จพระพุทธองค์ สูงส่งบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษไม่ให้ภัย แก่ชีวิตจิตใจใดทั้งนั้น

SHAREความคิดเห็น
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หรือพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร

SHAREความคิดเห็น
เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมะคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก"

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน