Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร

|โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00-18.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ลานรถม้า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง ได้จัดงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย, นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง, เจ้าป้ากาญจนา ประชาพิพัฒน์ ณ ลำปาง มูลนิธิเจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม,นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน ร่วมงานในครั้งนี้

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง การรักษาวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นประเพณีที่ชาวลำปางจัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงประวัติการสร้างเมือง อันมีความเป็นมายาวนาน ที่สั่งสมสืบต่อกันมาตามประวัติศาสตร์ เมืองเขลางค์ (ลำปาง) เป็นการสื่อและแสดงถึงตำนานการสร้างนครลำปาง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และโบราณสถานของจังหวัดลำปาง ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรต่างๆ ฝ่ายเหนือ ไม่ว่าจะเป็นล้านนาหรือหริภุญไชย เรื่องราวของพ่อเจ้าทิพย์ช้างจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและสร้างจิตสำนึก ให้ชาวลำปางเกิดความภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงคุณในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณี ที่งดงามของชาวล้านนา จังหวัดลำปาง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวลำปางทุกหมู่เหล่า สืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิมอันดีงานของชาวจังหวัดลำปาง เผยแพร่ให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดลำปาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีการเติบโตมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขว้างมากขึ้น
โดยจะมีการจัดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ขึ้น ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยมีขบวนแห่แบบล้านนาสุดอลังการ ประกอบด้วย ขบวนถวายเครื่องสักการะ เครื่องหลวงล้านนา ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนวัฒนธรรม ขบวนเครื่องศาสตราวุธล้านนา ขบวนเชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง ขบวนแห่ครัวทานแบบโบราณของหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ชุมชน ขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ คา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสักการะ บำเพ็ญบุญกุศลถึงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ภาคกลางคืน ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร พบกับศิลปินดารานักแสดงรับบทเป็น หนานทิพย์ช้าง และเจ้าศรีอโนชา บรรยากาศข้าวแลงขันโตก กาดหมั้วคัวแลง นิทรรศการประวัติความเป็นมาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง การสาธิตการตีดาบ การแสดงซอล้านนา สินค้าของดีนครลำปางมากมาย
ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือเชื้อสกุลเจ้าเจ็ดตนฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี และ พิธีวางพวงมาลา และ บวงสรวง เจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์) ประจำปี ๒๕๖๐ ภาคค่ำ การแสดงฟ้อนไหว้สาบูชาองค์พระธาตุลำปางหลวง การฟ้อนถวายจากชุมชนท้องถิ่นในอำเภอเกาะคา จำนวน ๒๐๐ คน และการแสดงเชิดชูเกียรติพ่อเจ้าทิพย์ช้าง, ศาสตราวุธ, การแสดงฟ้อนดาบ, ฟ้อนเจิง, ข่วงเจิง, ศิลปะอาวุธไทย, ชมบรรยากาศการจัดงานแบบล้านนา, กาดหมั้วคัวแลง, สินค้าชุมชน, นิทรรศการต่างๆ

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การชมนิทรรศการต่างๆ, การจำหน่ายสินค้า OTOP ในบริเวณงาน, การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ขับซอ..สืบสานภูมิปัญญาล้านนา จากคณะซอจากจังหวัดลำปาง, ขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนถวายเครื่องสักการะ, เครื่องหลวงล้านนา, ขบวนช้าง, ขบวนม้า, ขบวนวัฒนธรรม, ขบวนเครื่องศาสตราวุธล้านนา, ขบวนเชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง, ขบวนแห่ครัวทานแบบโบราณ ของหน่วยงาน, องค์กร, สถาบันการศึกษา-ชุมชน, ขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องหลวง ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม สืบสานตำนาน พ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กลับขึ้นด้านบน