Facebook Twitter
gPlus 
-
|

พระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้า เชื่อไว้ให้มั่นนึกไว้ให้เสมอในความจริงนี้ เทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าเพียงใด ต้องเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาเพียงนั้นจะปล่อยปละละเลย เช่นทุกวันนี้มีพระพุทธศาสนาอยู่แต่เพียงที่ปาก ไม่ทำให้เป็นตัวตนขึ้นมาในความรู้สึกอย่างชัดเจนจริงจังเช่นนี้ก็เปล่าประโยชน์คุณค่ามหาศาลของพระพุทธศาสนาจะไม่เกิดแก่จิตใจ ที่ไม่รู้ค่าให้จริงให้ถูกแท้ น่าเสียดายอย่างที่สุด แต่ยังไม่สายเกินไป พระพุทธบารมีของสมเด็จพระบรมศาสดายังสูงส่งยิ่งใหญ่ ยังสามารถประคับประคองพระพุทธศาสนาให้งดงามอยู่ได้ นั่นก็คือตราบใดที่เรายังรู้สึกอยู่ว่าเรายังมีพระพุทธศาสนา ตราบนั้นเราต้องมั่นใจเชื่อว่าเรายังมีพระพุทธเจ้านั่นเอง พระพุทธองค์ยังทรงอยู่ เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนายังมีอยู่นั่นเอง ทำความเข้าใจในสัจจะนี้ ให้ขัดเจนเถิดจะเป็นประโยชน์เป็นบุญยิ่งใหญ่แก่จิตใจอย่างหาที่เปรียบมิได้.

พระพุทธศาสนานั้นก็มิได้ปรกกฎเป็นรูปร่างตัวตนให้รู้กันเห็นกัน แต่ย่อมเชื่อกันตลอดมาว่าพระพุทธศาสนามีอยู่จริงตราบเท่าทุกวันนี้ เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นเอง แม้จะมิได้ทรงปรากฏเป็นพระองค์แก่สายตาของเราทั้งหลาย แต่ทรงมีพระองค์อยู่ เช่นเมื่อยังมิได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว ยังเสด็จอยู่ยังทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏประจักษ์แก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมจนเกิดความรู้ความเห็นได้ ให้ได้เห็นได้รับฟังพระธรรมคำทรงสอนได้ ดั่งเช่นได้เข้าเฝ้ารับฟังขณะทรงดำรงพระชนมายุสังขารอยู่ฉะนั้น.

พระอาจารย์องค์สำคัญที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธบาทหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานปี องค์เดียวที่บอกเล่าไว้ให้ประจักษ์แก่จิตใจ เป็นความรู้ความเข้าใจที่เป็นความจริงมิใช่เกิดจากความคาดคิด หรือเกิดจากได้ยินได้ฟังท่านบอกเล่ากันมา โดยหาหลักฐานมาแสดงให้แน่ใจไม่ได้ มีได้ก็แต่เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ท่านทำให้เกิดความแน่ใจ โดยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดทั้งสิ้น ว่าท่านได้เฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดา ได้รับฟังพระธรรมคำทรงสอนจากพระโอษฐ์ ดังทรงดำรงพระชนมายุสังขารอยู่ทั้งที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วกว่า 2500 ปี ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเชื่อความเห็นจริงของท่าน ว่าได้เฝ้าสมเด็จพระบรมครู ได้ฟังพระธรรมคำทรงสอนให้ได้ให้ถึงความตรัสรู้ โดยเสด็จพระพุทธองค์ พ้นความเกิดแก่เจ็บตาย ได้สิ้นชาติสิ้นภพ ด้วยพระธรรมที่ทรงแสดงสอน ทั้งวิธีเดินจงกรมวิธีจิตทำใจ ให้เกิดธัมมะ พ้นไกลได้จากกิเลสทั้งปวง สิ้นโลภ สิ้นโกรธ สิ้นหลง ได้ถึงจุดยอดแห่งความปรารถนา คือสิ้นภพสิ้นชาติไม่มีการต้องเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัฏไม่วนเวียนอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์แสนสาหัสนานาประการอีกต่อไป.

เป็นที่รู้ที่เข้าใจกันดี ว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ท่านได้รับฟังคำทรงสอนจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วกว่า 2500 ปี ท่านได้ถึงความไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ด้วยคำสอนจากพระโอษฐ์ของสมเด็จพระบรมครู สำหรับความคิดทั่วไป เรื่องพระพุทธองค์เสด็จแสดงพระองค์ต่อท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น และทรงแสดงธรรมคลี่คลายความขัดข้องในการปฏิบัติของท่านพระอาจารย์ เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่ท่านผู้มีบุญเหลือเชื่อเป็นท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น คำบอกเล่าของท่านก็เป็นที่ยอมับอย่างปราศจากข้อกังขาของบรรดาผู้รู้จักท่านพระอาจารย์ในความยิ่งใหญ่แห่งการปฏิบัติธรรมของท่าน ดังนั้นแทนที่จะเป็นความเคลือบแคลงสงสัยก็กลับเป็นความมหัศจรรย์ใจที่สุด ในความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนานั่นก็คือความยิ่งใหญ่ที่สุดของสมเด็จพระบรมศาสดานั่นเอง.

พระพุทธเจ้ากับพระพุทธศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ไม่ผิด พระพุทธศาสนารุ่งเรื่องอยู่บ้านเมืองไหนพระพุทธเจ้าก็เสด็จอยู่บ้านเมืองนั้น ทรงดูแลพระพุทธศาสนาในบ้านเมืองนั้น นั่นก็หมายความว่าไม่มีพระพุทธศาสนาในบ้านเมืองไหน โดยไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในบ้านเมืองนั้นแน่นอน มีพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธเจ้า และไม่มีพระพุทธศาสนา เพราะไม่มีพระพุทธเจ้า พูดตามเหตุผลต้องเป็นเช่นนี้แน่นอน คิดถึงเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนมายุสังขารอยู่ นั่นไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าเสด็จเกิดขึ้นตามพระพุทธศาสนา มีพระพุทธศาสนาที่ไหนมีพระพุทธเจ้าที่นั่น ไม่ใช่เช่นนั้น แต่เป็นการมีพระพุทธเจ้าที่ไหน มีพระพุทธศาสนาที่นั่นเห็นง่าย ๆ ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างพระพุทธศาสนา ทรงเป็นผู้เกิดก่อนพระพุทธศาสนา ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงสร้างก็ไม่มีพระพุทธศาสนาแน่นอน แต่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ใด บ้านเมืองใด ประเทศชาติใด ไม่ได้รับความสนใจปฏิบัติคำสอนในพระพุทธศาสนาดีพอสมควร พระพุทธเจ้าทรงสามารถทำได้ตรงจะทรงทำพระพุทธศาสนาไปสู่ผู้มีความสนใจ เห็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา.

พระพุทธเจ้าทรงได้เห็นพระพุทธศาสนาในอินเดียไม่ได้รับความใส่ใจเหมาะสมเพียงพอก็ทรงนำพระพุทธศาสนามาสู่สยาม มาเจริญรุ่งเรืองในจิตใจผู้คนในสยามประเทศ สืบมาจนทุกวันนี้ ที่จำเป็นต้องยอมรับ ว่าบังอัญเชิญพระพุทธศาสนานั้นคือพลังใจของมนุษย์ที่ใด มีมนุษย์ที่มีจิตใจที่รู้จักฝักใฝ่ในคำทรงสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะอยู่ห่างไกลกัน คนละบ้านคนละเมืองเช่นทุกวันนี้มิได้เป็นมนุษย์ในเมืองไทย แต่ก็น่าจะมีที่สนใจในพระพุทธศาสนา ยิ่งกว่าความสนใจของคนไทยคนในเมืองไทย จึงได้เห็นคำพยากรณ์ที่น่าตกใจ ว่าพระพุทธศาสนาจะไปอยู่บ้านเมืองอื่นแล้วจะมีความจริงเพียงไหนไม่อาจรู้ได้ในขณะนี้ แต่ก็ไม่อาจทำใจให้สบายได้ ว่าไทยจะเป็นเมืองพระพุทธศาสนาสืบไปไม่มีชาติใดบ้านเมืองใดจะได้สมบัติล้ำค่าของเราไปครอบครอง ไทยต้องเป็นเมื่อพระสืบไปอีกนานแสนนาน.

คำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นนานมาแล้วเหมือนกันว่าเมืองพุทธจะไม่ใช่เมืองไทย เมืองคอมมิวนิสต์จะมาเป็นเมืองพุทธ ได้ฟังครั้งนั้นเมื่อนานปีมาแล้ว แม้จะไม่เชื่อสนิท แต่ก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันว่าคำพยากรณ์จะเป็นจริงหรือเปล่ามาทุกวันนี้เริ่มจะวิตกเพิ่มขึ้น ว่าเหตุการณ์รุนแรงนานาประการที่เกิดขึ้นในเมืองพุทธของเราจะเป็นคำพยากรณ์ได้หรือไม่ ว่าบาปกรรมที่หนักหนาขึ้นด้วยการกระทำของคนผู้นับถือพระพุทธศาสนา จะเป็นเครื่องรับรองได้หรือไม่ว่าเมืองไทยจะหมดบุญเสียแล้ว จะไม่ได้เป็นเมืองพระพุทธศาสนาอีกต่อไปแล้ว.

ที่ถูกแล้วเราผู้นับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้า ไม่ควรเสียเวลาลังเลสงสัย ว่าพระพุทธศาสนาที่ประเสริฐสูงสุดหาที่เปรียบเสมอมิได้ จะพ้นไปจากประเทศชาติเราจริงหรือ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาเสียเวลาไปกับความสงสัยเช่นนี้ แต่ควรต้องทุ่นเทสติปัญญารักษาพระพุทธศาสนา ให้เป็นสมบัติ เป็นมหาสิริมงคลของประเทศชาติเรา ของชีวิตจิตใจพวกเราคนไทยทุกคน ให้ตลอดไปชั่วกัปชั่วกัลป์นั่นก็คือต้องพากันพยายามรักษาพระพุทธศาสนาให้ผ่องพ้นจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงพระพุทธเจ้าจะเสด็จอยู่กับเราในประเทศชาติของเรา จะไม่เสด็จพ้นไปจากประเทศชาติไทยที่รักของเราแน่นอน ถ้าเราพร้อมใจกันรักษาให้เต็มสติปัญญาความสามารถ.

ที่จริงการรักษาพระพุทธศาสนา หรือการรักษาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือการรักษาตนเองของทุกคน รักษาพระพุทธศาสนาให้งดงามได้เพียงไร ชีวิตจิตใจของเราทุกคนก็จะงามได้เพียงไร ชีวิตจิตใจของเราทุกคนก็จะงดงามได้เพียงนั้นนี้เป็นความจริง ในทางตรงกันข้าม ไม่รักษาชีวิตจิตใจตนเอง ปล่อยปละละเลยให้สกปรกเศร้าหมองด้วยกิเลสบาปอกุศล ก็เป็นการไม่รักษาพระพุทธศาสนา ไม่รักษาพระพุทธหฤทัยเป็นการไม่ฉลาดอย่างยิ่ง.

เปรียบพระพุทธศาสนาอย่างต่ำต้อยที่สุด ห่างไกลจากความจริงที่สุด ก็เปรียบพระพุทธศาสนาคือเพชรมรดา ที่มีค่ายิ่งสำหรับแต่ละคนแต่ละชีวิต เมื่อได้ใหม่ ๆ ยังเห่อ ก็ยังตื่นเต้นหวงแหนระวังรักษาเต็มสติปัญญาความสามารถ นานไป พบเห็นของสวยของงาม ของปลอม ที่ดูค่ามีราคาทั้งยังทันสมัย ก็เห็นความสำคัญของสมบัติใหม่ ยิ่งกว่าเห็นความสำคัญ ความมีค่าที่แท้จริง ของมรดกเก่าแก่ ที่ได้มาเป็นสมบัติจะหยิบจับสวมใส่ก็ทะนุถนอมไม่เสมอด้วยของสมัยใหม่ ที่สร้างกันขึ้นมาด้วยฝีมือทันสมัยของปัจจุบัน ทำให้มองดูเป็นของที่มีค่าราคาแพง น่าหวงแหนถนอมรักษากว่าของที่เก่าแล้ว มองเหมือนไม่มีราคา ไม่เสมอด้วยของสมัยใหม่ที่งดงามแพรวพราว หลอกลวงด้วยศิลปะสมัยใหม่ ของเก่าถูกทอดทิ้งไม่แยแสในสายตาของบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวขานกัน ว่าตาไม่ถึง เพราะใจไม่ถึง ไม่รู้จักค่าที่แท้จริง ว่าอะไรมีค่า อะไรไม่มีค่า เพราะค่าที่แท้จริงมิได้ปรากฏให้เห็นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเสมอไป หรือทุกสิ่งทุกอย่างไป.

คำโฆษณาบางทีก็สำคัญมากกว่าความจริง คำโฆษณาสามารถทำของมีค่าน้อยให้เป็นของมีค่ามากได้ สำหรับผู้ฟังที่ไม่รอบคอบ ในการพิจารณา ดังนั้นจึงปรากฏว่ามีการทิ้งของมีค่าไปคว้าของไม่มีค่า หรือที่มีค่าน้อยกว่า ซึ่งเป็นที่ควรเสียดายอย่างยิงควรช่วยกันอบรมเยาวชนผู้เป็นลูกหลานที่ตกอยู่ในเครื่องมือแวดล้อมสมัยใหม่ที่ต้องยอมรับว่ามีความน่ากลัวมาก อันตรายแก่ชีวิตที่บริสุทธิ์มาก อย่างน้อยก็จะสามารถทำให้ไม่สนใจในของมีค่าของบรรพบุรุษให้มากพอสมควร ถือไว้ก็สักแต่ว่าถือไว้ จะไปกระทบกระแทกอะไรให้แตกร้าวเสียหายก็ไม่ใส่ใจ ไม่เห็นความสำคัญ ที่ต้องควรต้องถนอมรักษาให้สุดความสามารถ แม้ถึงเวลาเกิดความเสียหายหนักหนา ที่ไม่อาจแก้ไขซ่อมแซมให้กลับคืนสู่ความมีค่าได้ เมื่อใด เมื่อนั้นก็จะสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ อันควรระวังกันไว้ตั้งแต่บัดนี้จะเป็นความมีปัญญาที่สุด.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯคณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ...

SHAREความคิดเห็น
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม "อัมพร ประสัตถพงศ์ ป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

SHAREความคิดเห็น
ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรม เพื่อความสวัสดี พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมเพื่อคว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "ขันติ ตัดรากแห่งมารได้" ...

SHAREความคิดเห็น
ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พระเกศาและพระโลหิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กลายเป็นพระธาตุ หลังสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

พระพุทธศาสนานั้นก็มิได้ปรกกฎเป็นรูปร่างตัวตนให้รู้กันเห็นกัน แต่ย่อมเชื่อกันตลอดมาว่าพระพุทธศาสนามีอยู่จริงตราบเท่าทุกวันนี้

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

ความรักของสมเด็จพระพุทธองค์ สูงส่งบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษไม่ให้ภัย แก่ชีวิตจิตใจใดทั้งนั้น

SHAREความคิดเห็น
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หรือพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร

SHAREความคิดเห็น
เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมะคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก"

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน