Facebook Twitter
gPlus 
-
|

แสงธรรม


ธรรมะ แสงส่องใจ “มาฆบูชา” วันแห่งความรัก ๒๕๕๑
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความรักของสมเด็จพระพุทธองค์ สูงส่งบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษไม่ให้ภัย แก่ชีวิตจิตใจใดทั้งนั้น

ด้วยทรงมีความรักบริสุทธิ์สูงส่ง ไม่มีเสมอเหมือน พระพุทธองค์จึงทรงแผ่พระมหากรุณาได้กว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีขอบเขต ทั้งแก่พรหมเทพ มนุษย์สัตว์ ปรากฏแจ้งชัดในโอวาทปาติโมกข์ ที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชา

พึงไม่ทำบาปทั้งปวง
พึงทำกุศลให้ถึงพร้อม
พึงรักษาจิตของตนให้ผ่องใส

บาปย่อมก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยแก่ผู้ทำและผู้อื่น พระพุทธองค์จึงทรงเตือนไม่ให้ทำ

กุศลย่อมเป็นคุณแก่ผู้ทำและผู้อื่น พระพุทธองค์จึงทรงเตือนให้ทำ

จิตผ่องใสคือจิตที่ไกลได้จากกิเลสโกรธหลง ที่มีอยู่เต็มโลก ย่อมให้ความสุขสงบอย่างยิ่งจนถึงเป็นบรมสุข พระพุทธองค์จึงทรงเตือนให้รักษาจิตของตน

“เย จ โจ สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรํ”

ชนเหล่าใดประพฤติธรรม ในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวดีแล้ว ชนเหล่านั้นจักข้ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ยากนี้เป็นพระพุทธภาษิตในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า “แสงส่องใจ” เล่มนี้เป็นฉบับประจำ “วันแห่งความรักอันสูงส่งบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา” หรือวันบูชาสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือวันบูชาที่นำวันมาฆบูชามาเป็นวันแห่งความรักอันสูงส่งบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อ 2496 ปีมาแล้ว ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ที่จัดเป็นวันมาฆบูชา ตลอดมาถึงทุกวันนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงประกาศหัวในพระพุทธศาสนา 3 ประการเป็นครั้งแรกในการทรงทำวิสุทธอุโบสถท่ามกลางสาวกสงฆ์สันนิบาต อรหันตขีณาสพ จำนวนถึง 1,250 องค์ ขณะเสด็จประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน.

หัวในพระพุทธศาสนา 3 ประการที่ประกาศในท่ามกลางพระวิสุทธสงฆ์เป็นครั้งแรก ก็ด้วยทรงมุ่งให้พระสงฆ์ทั้งนั้นนำไปประกาศเป็นหลักพระพุทธศาสนา เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ให้เหมือน ให้ตรงกันทุกองค์ ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายควรให้ความนับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายความให้ความสำคัญของธรรม 3 ประการอันทรงกำหนดให้เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา และควรจำไว้ให้แม่น ให้ฝังจิตใจไว้เสมอ ว่าหัวใจ 3 ประการของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง อย่าพากันไม่รู้ไม่ชี้ ทั้งที่ยอมรับว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ต้องรู้ว่าหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการมีอะไรบ้าง รู้แล้วก็ต้องจำไว้ให้แม่น อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็น่าอายอยู่เหมือนกัน ถ้าผู้ต่างศาสนารู้ว่าเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่มีความรู้ความสำคัญที่สุดคือหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศไว้ให้รู้ทั่วกัน.

เห็นสมควรต้องนำมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งในที่นี้ ในหนังสือ “แสงส่องใจ” ฉบับมาฆบูชานี้ ที่จัดเป็นฉบับวันแห่งความรักของพวกเราทั้งหลายที่เศร้าหมองด้วยกิเลสท่วมทัน จะเรียกว่าเป็นวันแห่งความรักของพระพุทธองค์ไม่ได้ เพราะพระพุทธองค์ทรงไกลความรักที่เศร้าหมองทั้งหมดแล้ว แต่ถ้าจะไม่นำความรักมาประกอบก็ย่อมจะไม่เข้าใจ ว่าพระจิตที่มีความรู้สึกนั้นงดงามสูงส่งเพียงใด ความรักที่บริสุทธิ์สูงส่งเป็นความรู้สึกที่งดงามพ้นพรรณนาทรงแสดงความรู้สึกที่สูงส่งหาที่เปรียบมิได้นี้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระจันทร์เสวยมาฤกษ์ งามเต็มดวง ที่เป็นวันมาฆะ และวันนั้นมีความประเสริฐสูงส่งจนได้รับเทิดทูนให้เป็นวันมาฆบูชา ตั้งแต่ 2496 ปีมาแล้ว และยังดำรงยั่งยืนเด่นชัดอยู่ในจิตใจที่มีปัญญาทั้งหลาย.ความรักอันบริสุทธิ์สูงส่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่โลกในวันพระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์นั้น ทรงแสดงว่าเป็นหัวในพระพุทธศาสนา อีกนัยหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนแห่งความรักอันบริสุทธิ์สูงส่งในพระพุทธหฤทัยของพระพุทธองค์ ความรักที่ทรงมีต่อโลก ต่อคนทั้งโลก ต่อทุกชีวิตในโลกไม่มีทรงเลือกที่รักมักที่ชัง ทุกชีวิตในโลกอยู่ในพระเมตตาเท่าเทียมกัน หรือได้รับความรักที่บริสุทธิ์สูงส่งจากพระพุทธหฤทัยเสมอเหมือนกันทั้งหมด พระพุทธหฤทัยมิได้หวั่นไหวหนักเบาไปกับผู้นั้นผู้นี้ ไม่เหมือนความรู้สึกของเราทั้งหลาย ที่ใจยังมีความรักที่มิได้บริสุทธสูงส่งเช่นพระพุทธหฤทัย.

หัวในพระพุทธศาสนา 3 ประการที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศที่ประชุม บริสุทธสงฆ์ 1,250 องค์ น่าจะกล่าวได้ไม่ผิด ว่าเป็นหัวในที่บริสุทธิ์สูงส่งเช่นเดียวกับพระพุทธหฤทัยนั่นเอง พระพุทธหฤทัยเป็นเช่นไรพระพุทธองค์ก็ทรงสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นเช่นเดียวกน นึกดูเหตุผลก็น่าจะเห็นได้ชัดเจน ใจใครเป็นเช่นไร ดีเลวอย่างไรก็ย่อมจะสร้างอะไรๆ ขึ้นมาในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันเป็นธรรมดา คนใจดีจะคิดพูดทำอะไรก็จะออกมาดีเหมือนใจ คนใจไม่ดีจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็จะออกมาไม่แตกต่างจากความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ หัวใจพระพุทธศาสนาจึงต้องไม่แตกต้องกับพระพุทธหฤทัยแน่นอน ไม่พึงต้องสงสัยแม้แต่น้อย.

ที่จริงไม่ต้องใช้สติใช้ปัญญาหนักหนานักในการคิดให้เข้าใจว่า หัวใจพระพุทธศาสนาทั้ง 3 ประการคือ พระพุทธหฤทัยของสมเด็จพระบรมศาสดานั่นเอง การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง เป็นหัวใจข้อแรก การทำบุญกุศลให้พร้อม บริบูรณ์ เป็นหัวใจข้อที่สอง และการทำจิตของคนให้ผ่องแผ้ว เป็นหัวใจข้อที่สาม คิดถึงใจของเราเองทุกคนก็เห็นได้เข้าใจได้ ว่าเรายังมีธรรมของหัวใจพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไร สำคัญที่ต้องมีความจริงใจในการรับรู้ความจริงใจจริงเป็นอย่างไร ต้องไม่หลอกแม้กระทั่งตัวเอง ไม่หลอกตัวเอง ว่ามีธรรมสำคัญอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ตามี่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้แล้ว.

หัวใจพระพุทธศาสนานั้น กำลังบอกว่าเป็นดวงเดียวกับพระพุทธหฤทัยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำไมจึงควรคิดได้เช่นนี้ เพราะสมเด็จพระพุทธศาสดาน่าจะทรงตระหนักชัดในพระพุทธหฤทัย ว่าผ่องแผ้วแล้ว เป็นดังที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงในการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ด้วยพระมหากรุณาจึงทรงนึกถึงเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งปวงผู้เป็นเหตุแท้จริงให้ทรงสละสิ้นซึ่งเครื่องบำรุงรำเรอความสุขทุกประการ ทั้งสิริราชสมบัติอันสูงส่ง เป็นที่ปรารถนาของคนทั้งปวง และแม้กระทั่งพระมเหสี พระโอรสแรกเป็นประสูติทั้งสาวกสวรรค์กำนัลในผู้งดงามด้วยรูปลักษณ์เมื่อทรงตระหนักชัดแล้ว ว่าทรงปฏิบัติบรรลุถึงจุดสูงสุดที่ทรงมุ่งหมายแล้ว ก็ทรงเริ่มแผ่พระมหากรุณาต่อสัตว์โลก ด้วยพระปัญญาอันเลิศล้ำหาเสมอเหมือนไม่มี.

ทรงประกาศพระปัญญาสูงส่งในรูปพระพุทธศาสนา ททรงประกาศพระธรรมในพระพุทธหฤทัย ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้ายกพระธรรมในพระพุทธหฤทัยออกบอกกล่าวแก่คนทั่วไป เช่นบอกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าทรงมีพระพุทธหฤทัยที่ผ่องแผ้วแล้วพ้นแล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจ พิสูจน์ได้ด้วยไม่ทรงทำบาปอกุศลทั้งปวงแล้ว ทรงทำบุญกุศลเต็มพระสติปัญญาความสามารถ.

เครื่องเศร้าหมองใจ 2 ประการสำคัญคือการทำบาปอกุศลทั้งปวงและการไม่ทำบุญกุศลอย่างถึงพร้อมสองประการนี้ที่เป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ผู้ใดมีมากผู้นั้นก็ยิ่งมีใจที่เศร้าหมองมาก นั่นก็คือผู้ใดทำบาปอกุศลมาก ทำบุญกุศลน้อย จิตก็ย่อมเศร้าหมองถ้าคิดให้ดีก็ย่อมจะเห็นความจริงนี้.

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงไกลแล้วจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง ทรงมีพระพุทธหฤทัยผ่องแผ้ว ทรงประกาศพระพุทธศาสนา ก็คือทรงประกาศพระพุทธหฤทัย แม้ใช้ปัญญาคิดให้ดี ย่อมเห็นได้อย่างมั่นใจที่สุด ว่าพระพุทธศาสนาที่เกิดจากพระพุทธหฤทัยโดยตรงย่อมงดงามหาที่เปรียบมิได้ ย่อมพร้อมด้วยธรรมทุกประการที่จะปกปักรักษาคุ้มครองผู้เชื่อมั่นและปฏิบัติตามความเชื่อมมั่นจริง.

คิดให้ดีเถิด จะจับใจนักในพระมหากรุณาแห่งสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงมีความดีอย่างไร ก็ทรงมีพระมหากรุณาทุ่มเทพระสติพระปัญญาช่วยสัตว์โลก หรือเราทั้งหลายในโลกนั่นเอง ให้มีความดีที่ทรงมีแล้วด้วยการทรงปฏิบัติที่ทรงค้นพบวิธีไปถึงความสำเร็จได้แล้ว ด้วยทรงทุ่มเทกำลังพระกายกำลังพระจิต อย่างไม่ทรงห่วงใยพระองค์เลย จากความสูงส่งสบายอย่างสุดที่จะหาผู้เปรียบสมอก็ทรงยอมสละสิ้น ทรงก้าวเข้าสู่สภาพที่ลำบากยากแค้นแสนสาหัส ที่ไม่เคยทรงได้พบมาก่อนเลยตั้งแต่ทรงถือพระชาติขึ้นในโลกนี้ แต่ก็ไม่ทรงท้อแท้ ไม่ทรงละเลิกความมุ่งมั่นด้วยพระมหากรุณา ทรงสงสารคนแก่คนเจ็บคนตายที่ทอดพระเนตรเห็น ความสงสารจับรพระพุทธหฤทัยเกินความรู้ความเข้าใจของเราท่านทั้งหลาย ที่มิได้ทีใจท่วมท้นด้วยความกรุณาเข้าใจของเราทั้งหลายในพระพุทธหฤทัยจะถูกต้องชัดเจน ต้องยอมรับ ว่าเราเพียงแค่คาดคิดเอาเท่านั้น ว่าพระพุทธหฤทัยท่วยท้นมากมายเพียงใดด้วยพระมหากรุณา.ที่มา Dhammajak.net


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯคณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ...

SHAREความคิดเห็น
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม "อัมพร ประสัตถพงศ์ ป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

SHAREความคิดเห็น
ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรม เพื่อความสวัสดี พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมเพื่อคว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "ขันติ ตัดรากแห่งมารได้" ...

SHAREความคิดเห็น
ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พระเกศาและพระโลหิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กลายเป็นพระธาตุ หลังสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

พระพุทธศาสนานั้นก็มิได้ปรกกฎเป็นรูปร่างตัวตนให้รู้กันเห็นกัน แต่ย่อมเชื่อกันตลอดมาว่าพระพุทธศาสนามีอยู่จริงตราบเท่าทุกวันนี้

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

ความรักของสมเด็จพระพุทธองค์ สูงส่งบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษไม่ให้ภัย แก่ชีวิตจิตใจใดทั้งนั้น

SHAREความคิดเห็น
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หรือพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร

SHAREความคิดเห็น
เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมะคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก"

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน