Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-
อารมณ์ของสมาธิ 40 วิธี

อารมณ์ของสมาธิ 40 วิธี

สิ่งที่ใช้ในการยึดจิตในการทำสมาธิ ที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธินั้น ในทางพระพุทธศาสนา อาจารย์ในสมัยโบราณ...

SHAREความคิดเห็น
หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

จิตของคนทั่วๆ ไปที่ไม่เคยทำสมาธินั้น ก็มักจะมีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่ยังไม่เคยถูกจับมาฝึกให้เชื่อง มี...

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะจากหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เร...

SHAREความคิดเห็น
ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา

ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา

การนับถือศาสนาในประเทศศรีลังกา ประเทศศรีลังกามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุท...

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ โดย ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ท่านธมฺมวิตกฺโก) คำว่า "ไ...

SHAREความคิดเห็น
พุทธศาสนาในเวียดนาม

พุทธศาสนาในเวียดนาม

พุทธศาสนาในประเทศเวียดนามมีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศเวียดนาม เมื่อ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องพุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ ปลายเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.255...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่ พระไพศาล กล่าวว่า เสน่ห์แห่งคำสอนของท่า...

SHAREความคิดเห็น
พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์

พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์

บทความธรรมะ พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่ท่านต้องลี้ภัย...

SHAREความคิดเห็น
สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

บทความธรรมะจาก หลวงปู่ติช นัท ฮันห์สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ กว่า 30 ปีก่อน ขณะที่เวียดนามกำลังคุ...

SHAREความคิดเห็น
ปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก

ปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก

บทความธรรมะปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก หายใจเข้า ฉันตระห...

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเราพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ถ้าใจของเราเกิดอย่างนี้บ...

SHAREความคิดเห็น
วิธีการปรับใจในการดำรงชีวิตประจำวัน

วิธีการปรับใจในการดำรงชีวิตประจำวัน

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน  เนื่องจากในแต่ละวัน วิถีชีวิตของเราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของ...

SHAREความคิดเห็น
นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล

นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล

นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภอุบา...

SHAREความคิดเห็น
นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแตงโมวิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เป็นของเจ้าชายแห่งเมื...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะกับชีวิต เรื่องความผูกพัน

ธรรมะกับชีวิต เรื่องความผูกพัน

บทความธรรมะเรื่อง ความผูกพัน โดย รศ.พญ.จิรพรรณ มัธยมจันทร์ ความผูกพัน หมายถึง การเกาะเกี่ยวกันทางใจด...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน เรื่อง หนทางสู่ความสำเร็จ

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน เรื่อง หนทางสู่ความสำเร็จ

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า Where there is the will, there is the way. ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน