Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-
|ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

๏ กุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้
จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแข
ทั้งทรัพย์ยศไมตรีมีเย็นแด
เพราะกระแสบุญเลิศประเสริฐนัก

 
ขึ้นชื่อว่าบุญนั้น มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

๑. ทำให้กาย วาจา และใจ สะอาดได้

๒. นำมาซึ่งความสุข

๓. ติดตามไปได้ หมายถึงบุญจะติดตัวเราไปได้ตลอดจนถึงชาติหน้า

๔. เป็นของเฉพาะตน หมายถึงขอยืม หรือแบ่งกันไม่ได้ ทำเองได้เอง

๕. เป็นที่มาของโภคทรัพย์ทั้งหลาย คือว่าผลของบุญจะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เองโดยไม่ได้หวังผล

๖. ให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ และนิพพานสมบัติแก่เราได้ หมายถึงความสมบูรณ์ตั้งแต่ทางโลก จนถึงนิพพานได้เลย

๗. เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งนิพพาน ก็คือเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้บรรลุถึงนิพพานได้เร็วขึ้นเมื่อปฏิบัติ

๘. เป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสังสาร หมายถึงในวงจรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดนั้น บุญจะคุ้มครองให้ผู้นั้นเกิดในที่ดี อยู่อย่างมีความสุข หรือตายอย่างไม่ทรมาน ขึ้นอยู่กับกำลังบุญที่สร้างสมมา

 
การทำบุญนั้นมีหลายวิธี แต่พอสรุปได้สั้นๆ ดังนี้คือ

๑. การทำทาน

๒. การรักษาศีล

๓. การเจริญภาวนา
ที่มา dhammathai.orgข่าวที่เกี่ยวข้อง...

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี๏ อันวินัยนำระเบียบสู่เรียบร้อยคนใหญ่น้อยเปรมปรีดิ์ดีนักห...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ๏ ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักด...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร๏ การสนใจใฝ่คว้าหาความรู้ให้เป็นผู้แก่เรียนเพียรศึกษาม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ๏ ต้องตั้งตนกายใจในทางถูกเร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลักเมื่อตัวตน...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน๏ กุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร๏ เป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา๏ ควรบูชาไตรรัตน์ขัตติเยศร์ผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศาครูอาจารย์เจดีย์...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต๏ ควรคบหาบัณฑิตเป็นมิตรไว้จะช่วยให้พ้นทุกข์สบสุขสันต์ความค...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล อย่าคบมิตรที่พาลสันดานชั่วจะพาตัวเน่าดิบจนฉิบหายแม้ความ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน