Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ธรรมเตือนใจ

|"พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี
พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์
พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
 

"ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่ระงับได้
ส่วนชนเหล่าใด ไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
'ผู้โน้น ได้ด่าเรา ผู้โน้น ได้ตีเรา ผู้โน้น ได้ชนะเรา
ผู้โน้น ได้ลักสิ่งของของเราแล้ว'
เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้"
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)

 
"ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้ ด้วยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า"

(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)
ที่มา http://www.dhammajak.net/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมเตือนใจ

ธรรมเตือนใจ

พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้ พึงชนะคนมักกล่าวคำเหลาะแหละ ด้วยคำสัตย์ พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะจากหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เร...

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ โดย ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ท่านธมฺมวิตกฺโก) คำว่า "ไ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องพุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ ปลายเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.255...

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเราพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ถ้าใจของเราเกิดอย่างนี้บ...

SHAREความคิดเห็น
นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล

นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล

นิทานธรรมะ เรื่อง อานิสงส์ของศีล ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภอุบา...

SHAREความคิดเห็น
นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแตงโมวิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เป็นของเจ้าชายแห่งเมื...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะกับชีวิต เรื่องความผูกพัน

ธรรมะกับชีวิต เรื่องความผูกพัน

บทความธรรมะเรื่อง ความผูกพัน โดย รศ.พญ.จิรพรรณ มัธยมจันทร์ ความผูกพัน หมายถึง การเกาะเกี่ยวกันทางใจด...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน เรื่อง หนทางสู่ความสำเร็จ

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน เรื่อง หนทางสู่ความสำเร็จ

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า Where there is the will, there is the way. ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน